Poland

Gowin: Kobiety nie mogą być prawnie zmuszane do heroizmu

Wicepremier Jaros³aw Gowin

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Podpisuje siê pod apelem Bogus³awa Chraboty i Micha³a Szu³drzyñskiego - mówi³ w rozmowie z Micha³em Kolank¹ wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii nawi¹zuj¹c do apelu redaktora naczelnego i zastêpcy redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej" po wyroku TK ws. dopuszczalnoœci aborcji w przypadku wykrycia wad p³odu.

"PiS powinno przedstawiæ przepisy dotycz¹ce postêpowania w przypadkach letalnych wad p³odu. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego by³ iskr¹, która podpali³a Polskê. Decyzj¹ TK radykalnie zaostrzone zosta³y przepisy antyaborcyjne, które i tak wczeœniej by³y jednymi z najsurowszych na Zachodzie. Podjêto decyzjê, której sprzeciwia siê zdecydowana wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. W badaniu IBRiS z grudnia 2019 r. zwolennikami zaostrzenia przepisów aborcyjnych by³o jedynie 15 proc. spo³eczeñstwa. Po³owa badanych chcia³a zachowania status quo, 29 proc. by³o za liberalizacj¹ prawa. Sonda¿e nie decyduj¹ o wszystkim, ale decyzja o tak powa¿nym znaczeniu nie by³a poprzedzona konsultacjami czy ogólnonarodow¹ dyskusj¹" - pisz¹ w poniedzia³kowej "Rzeczpospolitej" Bogus³aw Chrabota i Micha³ Szu³drzyñski.

- Podpisuje siê pod tym apelem. Z jednej strony uwa¿amy, ¿e trzeba chroniæ ¿ycie dzieci dotkniêtych zespo³em Downa, z drugiej strony nie mo¿na doprowadziæ do sytuacji, gdy kobiety bêd¹ traktowane z okrucieñstwem, ani zmuszane prawnie do heroizmu - mówi³ o skutkach orzeczenia TK wicepremier.

- My, Porozumienie, rozpoczêliœmy ju¿ konsultacje i z prawnikami, i z lekarzami, i ze œrodowiskami kobiecymi i przedstawimy przepisy, które pozwol¹ unikn¹æ traktowania kobiet z okrucieñstwem - zapowiedzia³ Gowin.

Gowin podkreœli³, ¿e stanowisko Porozumienia w tej sprawie nie ma podtekstów politycznych i nie nale¿y siê ich doszukiwaæ.

- Wszyscy jesteœmy zaniepokojeni tym co dzieje siê na ulicach polskich miast. To jest test odpowiedzialnoœci dla nas wszystkich - polityków obozu rz¹dz¹cego, opozycji, mediów, Koœcio³a. Trzeba szukaæ rozwi¹zañ, które bêd¹ mia³y trwa³¹ akceptacjê wiêkszoœci spo³eczeñstwa - tylko takie rozwi¹zania mog¹ staæ na stra¿y ochrony ¿ycia - przekonywa³ wicepremier.

Na pytanie, czy uwa¿a termin wydania wyroku w tej sprawie przez TK za fortunny, Gowin odpar³, ¿e "politycy nie maj¹ wp³ywu ani na treœæ, ani na termin wydawania wyroku przez TK". - Gdyby to zale¿a³o ode mnie, czy uwa¿a³bym ten moment za dobry? Moja odpowiedŸ brzmia³aby: nie. Mamy globalny kryzys zdrowotny, globalny kryzys gospodarczy, na tym powinniœmy siê skupiaæ - podkreœli³ Gowin.

- To orzeczenie nak³ada na dwie p³aszczyzny kryzysu jeszcze p³aszczyznê trzeci¹ - doda³ wicepremier.

Gowin mówi³ te¿, ¿e "orzeczenie TK, zdaniem polityków Porozumienia, wymusza interwencjê ustawodawcy". - Dlatego Porozumienie bêdzie chcia³o doprowadizæ do podjêcia prac nad nowelizacj¹ ustawy o ochronie ¿ycia - doda³ podkreœlaj¹c, ¿e w takie prace mog³aby siê w³¹czyæ opozycja.

- W naszej opinii orzeczenie TK wyklucza mo¿liwoœæ aborcji we wszystkich przypadkach, w których mo¿liwe jest utrzymanie przez dziecko po urodzeniu ¿ycia - zaznaczy³ Gowin.

- Zawsze by³em zwolennikiem tego kompromisu aborcyjnego, który zosta³ przez wyrok TK uchylony. Uwa¿a³em, ¿e ten kompromis jest wartoœci¹, poniewa¿ ¿yjemy w demokratycznym, pluralistycznym spo³eczeñstwie i prawo musi uwzglêdniaæ ten pluralizm. Drugi powód to mechanizm wahad³a - uwa¿am, ¿e w sytuacji, gdy nam, zwolennikom podejœcia pro-life, nie uda³o siê przekonaæ wiêkszoœci Polaków, ¿e przepisy powinny byæ zaostrzone, to te dzia³ania (zaostrzaj¹ce przepisy - red.), nie bêd¹ na d³ug¹ metê skuteczne - doda³ wicepremier.

Football news:

Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues