Poland

Gorszy sprzęt to gorsza edukacja

Komputer

Adobe Stock

Nauka zdalna w obecnym modelu pog³êbia nierównoœci. Dlatego rz¹d powinien czêœciej s³uchaæ ekspertów, a rzadziej speców od PR.

Poniedzia³kowe poranki do ³atwych nie nale¿¹. Ten ostatni zacz¹³ siê u nas w domu od trzech hiobowych wieœci. „Mamo, zepsu³a mi siê kamerka" – oœwiadczy³a zestresowana córka. „A u mnie zacina siê lekcja na platformie" – przybieg³a z okrzykiem m³odsza. Tu¿ po niej pojawi³ siê m¹¿, nauczyciel. „Nie dzia³a mi mikrofon, nie mogê prowadziæ lekcji" – oœwiadczy³ zmartwiony. To tylko ma³y obrazek, który jak w soczewce pokazuje aspekt sprzêtowy zwi¹zany z nauk¹ zdaln¹.

Zakup szwankuj¹cych urz¹dzeñ – przynajmniej na pewien czas – rozwi¹za³ nasze problemy. Jest jednak wiele rodzin, dla których nauka zdalna jest barier¹ nie do pokonania. Szacuje siê, ¿e kupno wszystkich najpotrzebniejszych urz¹dzeñ, przy za³o¿eniu, ¿e dziecko bêdzie siê uczyæ na laptopie, to wydatek rzêdu 2 tys. z³. Do kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe nale¿y te¿ dodaæ wy¿szy rachunek za energiê.

To tylko jedna warstwa problemu. Drug¹, g³êbsz¹, s¹ koszty spo³eczne nauki zdalnej. Jej jakoœæ jest znacz¹co ni¿sza ni¿ nauki w trybie tradycyjnym. Nauka zdalna pog³êbia te¿ nierównoœci spo³eczne. Dzieci z gorszym sprzêtem i s³abszym dostêpem do internetu (a¿ jedna czwarta gospodarstw nie ma nadal dostêpu do szybkiej sieci) ju¿ na starcie stoj¹ na przegranej pozycji. Podobnie jak te, które nie mog¹ liczyæ na pomoc rodziców. W najtrudniejszej sytuacji s¹ dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wiele z nich wraz z rozpoczêciem nauki zdalnej zniknê³o z radarów nauczycieli – nie pojawiaj¹ siê na lekcjach, nie przesy³aj¹ zadañ. To czêsto dzieci z rodzin, w których jest przemoc. Szokuj¹ce statystyki pokazuj¹, ¿e a¿ 27 proc. nastolatków doœwiadczy³o co najmniej jednej formy krzywdzenia od momentu wybuchu pandemii.

Oczywiœcie ³atwo krytykowaæ, a trudniej o konstruktywne rady. Nie skreœlajmy nauki zdalnej, bo nie jest powiedziane, ¿e w przysz³oœci do niej nie wrócimy. Pandemia Covid-19 wcale nie musi byæ ostatni¹. Dlatego trzeba wyrównywaæ szanse i stworzyæ d³ugofalowe systemowe rozwi¹zania zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ nauki zdalnej. Przyk³adem mo¿e byæ edukacja hybrydowa, która w innych krajach sprawdza siê ca³kiem dobrze.

Tymczasem w³os siê je¿y na g³owie, gdy pos³ucha siê ministra edukacji – wypowiedzi wyzutych z szacunku do drugiego cz³owieka i, co gorsza, zupe³nie nieracjonalnych. Niewiedza nie mo¿e usprawiedliwiaæ nieprzemyœlanych dzia³añ. W razie w¹tpliwoœci warto siêgn¹æ po poradê. Eksperci maj¹ ich dla rz¹dz¹cych mnóstwo. Oby tylko rz¹d chcia³ s³uchaæ. Choæ trudno byæ w tej kwestii optymist¹.

Football news:

El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros