Poland

"Górę weźmie niechęć Morawieckiego, by dyktował mu Ziobro"

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Trudno komukolwiek w Europie uwierzyæ, ¿e jakikolwiek rz¹d we Wspólnocie mo¿e nie zgadzaæ siê na praworz¹dnoœæ. To jest coœ szokuj¹cego, zaskakuj¹cego dla reszty Europy - tak wiceprzewodnicz¹cy PO, Tomasz Siemoniak w rozmowie z Polsat News, oceni³ perspektywê zawetowania przez Polskê bud¿etu UE i funduszu odbudowy w zwi¹zku ze sporem o mechanizm wi¹¿¹cy wyp³atê funduszy z kryterium praworz¹dnoœci.

Polska i Wêgry gro¿¹ zawetowaniem unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy, przeznaczonego na odbudowê europejskich gospodarek dotkniêtych skutkami kryzysu zwi¹zanego z pandemi¹, w zwi¹zku z przyjêciem przez 25 pañstw UE rozporz¹dzenia wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci.

Warszawa i Budapeszt nie by³y w stanie zablokowaæ tego rozporz¹dzenia, poniewa¿ by³o ono przyjmowane wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rz¹du rozporz¹dzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowi¹, ¿e sankcje za ³amanie praworz¹dnoœci przyjmuje siê jednog³oœnie, a nie - jak przewiduje rozporz¹dzenie - wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Powi¹zanie kryterium praworz¹dnoœci z wyp³at¹ funduszy UE popar³o 25 pañstw Unii - wszystkie z wyj¹tkiem Polski i Wêgier.

Polska i Wêgry mia³yby nale¿eæ do najwiêkszych beneficjentów funduszu odbudowy.

- Nie rozumiem obaw dotycz¹cych mechanizmu praworz¹dnoœci. Premier Morawiecki te¿ nie mia³ tych obaw w lipcu - mówi³ Siemoniak przypominaj¹c ustalenia z lipcowego szczytu UE.

Polityk PO oceni³, ¿e obecnie Morawiecki "jest zak³adnikiem polityki wewnêtrznej i zak³adnikiem Zbigniewa Ziobry".

Mówi¹c o praworz¹dnoœci Siemoniak zwróci³ uwagê, ¿e "ka¿dy z nas chce mieæ pewnoœæ, ¿e nasz¹ sprawê rozpatrzy niezale¿ny sêdzia, ¿e nie naciœnie na niego urzêdnik czy polityk".

Siemoniak stwierdzi³ jednoczeœnie, ¿e - w jego ocenie - Morawiecki ostatecznie zawrze porozumienie ws. bud¿etu. - Myœlê, ¿e górê jednak weŸmie jego odpowiedzialnoœæ i niechêæ do tego, ¿eby Zbigniew Ziobro dyktowa³ mu, co ma robiæ - oceni³.

Wed³ug polityka PO w UE bêdzie poszukiwanie kompromisu, które "pozwoli wyjœæ Polsce i Wêgrom z twarz¹". - Unia nie jest organizacj¹ od poni¿ania swoich cz³onków - zaznaczy³.

- Nie wyobra¿am sobie powrotu Morawieckiego do Warszawy z informacj¹, ¿e zawetowa³, ¿e Polska nie bêdzie korzysta³a z Funduszu Odbudowy. Wydaje siê, ¿e jest to skrajnie nieodpowiedzialne i taki rz¹d straci poparcie - oceni³ Siemoniak.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years