Poland

Google nie chce płacić i grozi Australii blokadą

Google zagrozi³o, ¿e próba zmuszenia go do p³acenia w Australii za treœci wydawcom prasowym mo¿e skoñczyæ siê blokad¹ dostêpu do wyszukiwarki internetowej w tym kraju.

Dyrektor zarz¹dzaj¹ca Google w Australii Mel Silva powiedzia³a podczas wyst¹pienia przed senack¹ komisj¹ w Canberrze, ¿e nowe przepisy nie pozostawia koncernowi ¿adnego wyboru jak tylko „zaprzestanie udostêpniania wyszukiwarki Google w Australii”.

Wygl¹da jednak na to, ¿e w³adze Australii nie boja siê gróŸb. „Australia sama ustala regu³y dotycz¹ce tego, co mo¿na robiæ w Australii. Tym zajmuje siê nasz parlament (…) nie odpowiadamy na groŸby” – oœwiadczy³ premier Australii Scott Morrison.

Australijskie w³adze chc¹, aby internetowi giganci, jak Google, czy Facebook, p³acili wydawcom prasowym za artyku³y pojawiaj¹ce siê w serwisach spó³ek. Amerykañskie koncerny mia³yby negocjowaæ z wydawcami wartoœæ publikowanych treœci. Mo¿liwa by³aby te¿ umowa reguluj¹ca wysokoœæ op³at dla twórców.

W lipcu 2020 roku zaprezentowano projekt ustawy, która po konsultacjach ma trafiæ do parlamentu. Zgodnie z projektem Google i Facebook s¹ jedynymi firmami technologicznymi, które mia³yby podlegaæ nowej regulacji. Jednak w przysz³oœci mog¹ zostaæ dodane inne platformy.

Facebook i Google od lat walcz¹ z wydawcami o sposób wyœwietlania ich treœci. Firmy medialne uwa¿aj¹, ¿e koncerny technologiczni powinni im p³aciæ za ten przywilej. Gdyby ustawa wesz³a w ¿ycie w takim kszta³cie jak zaproponowano to w projekcie to strony takie jak Google musia³yby p³aciæ wydawcom, gdyby wiadomoœci pojawia³y siê w wynikach wyszukiwania i miejscach takich jak YouTube, nawet jeœli Google nie udostêpnia³oby ich w karcie Google News w niektórych krajach.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned