Poland

Golf. Adrian Meronk drugi w walce o lamparta

Inne sporty

PZGolf, Marek Darnikowski

Prowadzi³ przez trzy dni, czwartego dzielnie broni³ zwyciêstwa, lecz przegra³ z jednym rywalem. Adrian Meronk zakoñczy³ start w Alfred Dunhill Championship z najlepszym wynikiem w European Tour

Prze¿ywaæ emocje zwi¹zane z udanym startem polskiego golfisty w turnieju ekstraklasy europejskiej – jeszcze kilka lat temu by³oby nieœmia³ym marzeniem. Dziêki talentowi i pracy Adriana Meronka jest to mo¿liwe.

Fina³owa runda turnieju Alfred Dunhill Championship na polu Leopard Creek Country Club, tu¿ obok zapieraj¹cej dech afrykañskiej przyrody w Parku Narodowym Krugera nie da³a wprawdzie Polakowi pierwszego zwyciêstwa w European Tour, ale potwierdzi³a, ¿e taki sukces jest kwesti¹ czasu.

Meronk, do niedzielnego poranka lider, szed³ w ostatniej grupie z par¹ golfistów z RPA, m³odym Jaydenem Schaperem i doœwiadczonym Christiaanem Bezuidenhoutem. Doœwiadczenie zwyciê¿y³o – Bezuidenhout graj¹c z pewn¹ ostro¿noœci¹ mia³ na fina³owych do³kach trzy razy birdie (jedno uderzenie poni¿ej normy), tyle wystarczy³o, by pokonaæ zdolnego rodaka, jeszcze nastolatka i 27-letniego Polaka, który dopiero rok gra w najwa¿niejszym cyklu rozgrywek europejskich i ryzyka jeszcze precyzyjnie nie kalkuluje.

Napiêcie ostatniej rundy dotknê³o nie tylko Adriana, ale niemal wszystkich, którzy liczyli siê ostatniego dnia w walce o g³ówne nagrody: piêkn¹ rzeŸbê w kszta³cie lamparta, zwierzêcego patrona klubu golfowego Leopard Creek CC w Malelane i ok. 252,6 tys. euro (w przeliczeniu z randów).

Bezuidenhout, teraz ju¿ dwukrotny zwyciêzca w European Tour i 41. golfista œwiata, zakoñczy³ grê z przewag¹ czterech uderzeñ nad Schaperem, Anglikiem Richardem Blandem, Amerykaninem Seanem Crockerem i Meronkiem. Za dzielone drugie miejsce ka¿dy z tej czwórki otrzyma³ ok. 98,6 tys. euro i 182,5 punktu do rankingu cyklu.

Dla Polaka oznacza to wiele: najlepsze miejsce w krótkiej karierze, czyli w 29 startach w European Tour (w tym roku by³ jeszcze 6. w Celtic Classic i 10. w Irish Open), awans z 261. na 195. miejsce w rankingu œwiatowym golfistów zawodowych (OWGR), niemal pewny start olimpijski w Tokio, tak¿e awans ze 125. na 81. pozycjê w „Race to Dubai" – rankingu European Tour, który pierwszej szeœædziesi¹tce daje prawo startu w wielkim finale cyklu: DP World Tour Championship (z pul¹ nagród 8 mln dol.) na polu Jumeirah Golf Estates w po³owie grudnia w Dubaju.

Adrian Meronk jeszcze spróbuje zostaæ uczestnikiem tego turnieju graj¹c w przysz³ym tygodniu w South African Open na polu Gary Player Country Club w Sun City. Transmisja telewizyjna w Golf Channel Polska, od czwartku do niedzieli (3-6 grudnia).

Alfred Dunhill Championship

Leopard Creek CC, Malelane (RPA): 1. C. Bezuidnhout (RPA) -14 (69+68+68+69) 274; T2. A. Meronk (Polska) -10 (65+66+71+76) 278; T2. R. Bland (Anglia) -10 (67+67+74+70) 278; T2. S. Crocker USA) -10 (70+68+68+72) 278; T2. J. Schaper (RPA) -10 (69+67+67+75) 278.

Football news:

Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results