Poland

Gniazdo gigantycznych szerszeni azjatyckich znalezione w USA

Sygna³y o pojawieniu siê tych owadów pojawia³y siê ju¿ od kilku tygodni. Ale ich gniazdo zosta³o znalezione dopiero teraz, na drzewie na posesji po³o¿onej na wschód od Blaine w hrabstwie Whatcom. Naukowcy mogli je odnaleŸæ po tym, jak schwytali jednego szerszenia azjatyckiego i oznaczyli go znacznikiem radiowym.

Stanowi entomolodzy planuj¹ zniszczenie gniazda w sobotê, w ramach próby wytêpienia tych inwazyjnych, olbrzymich owadów, zanim bêd¹ mia³y szansê rozprzestrzeniæ siê dalej. Wstêpne plany likwidacji gniazda w pi¹tek zosta³y od³o¿one ze wzglêdu na niepogodê.

Gniazdo znaleziono po tym, jak w œrodê uda³o siê z³apaæ dwa ¿ywe azjatyckie szerszenie, z³apane w specjaln¹ pu³apkê - poinformowali urzêdnicy z Departamentu Rolnictwa. Dwa kolejne szerszenie, równie¿ ¿yj¹ce, zosta³y znalezione w innej pu³apce w czwartek rano.

Sukces poszukiwañ jest po³owiczny. W³adze obawiaj¹ siê bowiem, ¿e na obszarze hrabstwa Whatcom mo¿e znajdowaæ siê co najmniej jeszcze jedno gniazdo tych szerszeni.

Pierwsze potwierdzone wykrycie azjatyckiego gigantycznego szerszenia w stanie Waszyngton (nie myliæ ze stolic¹ USA na wschodzie kraju) mia³o miejsce w grudniu 2019 r. Pierwszy taki owad zosta³ z³apany w lipcu, po umieszczeniu specjalnych pu³apek na tym obszarze. Wszystkie szerszenie z³apano w hrabstwie Whatcom.

Inwazyjny szerszeñ azjatycki, najwiêkszy szerszeñ œwiata, którego d³ugoœæ cia³a wynosi od 2,5 do 4,5 cm (królowe) mo¿e dziesi¹tkowaæ ca³e ule pszczó³ miodnych i boleœnie ¿¹dliæ ludzi. Wed³ug badañ, jeœli owady te zdobêd¹ przyczó³ek w Whatcom, mog¹ zaatakowaæ zachodni¹ czêœæ stanu Waszyngton oraz ca³y Oregon w ci¹gu 20 lat, dziesi¹tkuj¹c lokalne populacje pszczó³ miodnych i zagra¿aj¹c uprawom zale¿nym od zapylania.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanu Waszyngton wykaza³o, ¿e klimat zachodniego Waszyngtonu, Oregonu i po³udniowo-zachodniej czêœci Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie jest idealny dla szerszeni azjatyckich.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola