Poland

Gmina nie mogła ustalać, kogo pochowa na swój koszt

Radni mog¹ podj¹æ uchwa³ê w sprawie pochówku osób zmar³ych, ale tylko w zgodzie z przepisami ustawowymi.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, okreœlaj¹ca podmioty uprawnione do pochówku osób zmar³ych, przewiduje, ¿e w razie koniecznoœci pogrzeb organizuje gmina, w której nast¹pi³ zgon. Rada Gminy Por¹bka w woj. œl¹skim uregulowa³a te kwestie w uchwale z 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz okreœlenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. W 2020 r. niektóre punkty uchwa³y zaskar¿y³ do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach prokurator Prokuratury Okrêgowej w Bielsku-Bia³ej.

Rada uzna³a bowiem za zadanie w³asne pochówek wymienionych kategorii osób zmar³ych, mieszkaj¹cych lub przebywaj¹cych na terenie gminy, w tym osób bezdomnych. Pogrzeby mia³ organizowaæ oœrodek pomocy spo³ecznej. Prokurator twierdzi³ natomiast, ¿e rada gminy mo¿e jedynie okreœliæ sposób sprawienia pogrzebu. Nie ma uprawnieñ ani do okreœlania krêgu zmar³ych, którym przys³uguje prawo do pochówku przez gminê, ani kiedy jest to jej zadaniem w³asnym. Przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych oraz ustawy o pomocy spo³ecznej nie daj¹ podstaw do tego.

Prokurator oceni³ równie¿, ¿e sprzecznie z prawem okreœlono w uchwale zasady zwrotu wydatków poniesionych na pogrzeb. Zdaniem prokuratora te koszty, jako wynikaj¹ce z zadañ w³asnych o charakterze obowi¹zkowym, powinny pokrywane byæ ze œrodków przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹

Rada broni³a uchwa³y. Jej zdaniem postanowienia tego aktu nie wkraczaj¹ w materiê ju¿ uregulowan¹ ustawowo, a jedynie doprecyzowa³y przepisy ustawowe. Zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e uchwa³a opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego nie budzi³a dotychczas zastrze¿eñ.

Skarga okaza³a siê uzasadniona – stwierdzi³a sêdzia Magdalena Jankiewicz.

WSA orzek³ o niezgodnoœci z prawem tych punktów uchwa³y, które zaskar¿y³ prokurator. Ustawa o cmentarzach(...) uprawnia organ gminy jedynie do okreœlenia sposobu sprawienia pogrzebu. Nie daje natomiast podstaw do okreœlania krêgu tych osób zmar³ych, którym przys³uguje prawo do pochówku przez gminê.

Równie¿ przepisy ustawy o pomocy spo³ecznej upowa¿niaj¹ radê gminy jedynie do okreœlenia w drodze uchwa³y zasad zwrotu wydatków za œwiadczenia pomocy spo³ecznej, bêd¹ce zadaniami w³asnymi gmin, ale nie do odmiennego ni¿ w ustawie unormowania tej kwestii.

No i wreszcie nie by³o podstaw prawnych do og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego, poniewa¿ nie jest to akt prawa miejscowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: III SA/Gl 453/20

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result