Poland

Girzyński: Nie zaszczepiłem się poza kolejnością

„Nikogo o ¿adne pierwszeñstwo w kolejce nie prosi³em i w ¿adnym wypadku nie zaszczepi³em siê poza kolejnoœci¹” - stwierdzi³ pose³ Zbigniew Girzyñski, potwierdzaj¹c, ¿e w poniedzia³ek zosta³ zaszczepiony przeciw Covid-19 jako pracownik Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.

„Pan Pose³ Girzyñski decyzj¹ Prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³awa Kaczyñskiego zosta³ w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach cz³onka PiS” - poinformowa³ we wtorek wieczorem Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS. „Zasady obowi¹zuj¹ wszystkich” - doda³. Decyzja Kaczyñskiego ma zwi¹zek z publikacj¹ toruñskiego dziennika „Nowoœci”. Gazeta napisa³a, ¿e w poniedzia³ek Girzyñski móg³ zostaæ zaszczepiony przeciw Covid-19 jako pracownik Uniwersytetu Miko³aja Kopernika.

Dowiedz siê wiêcej: Zbigniew Girzyñski zawieszony w prawach cz³onka PiS

Zbigniew Girzyñski nie komentowa³ doniesieñ dziennika. Dopiero po zawieszeniu, og³oszonym przez Sobolewskiego, opublikowa³ oœwiadczenie na swojej stronie na Facebooku.

Girzyñski zauwa¿y³, ¿e w pi¹tek 22 stycznia otrzyma³ list od rektora toruñskiej uczelni i przytoczy³ jego fragmenty. „W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ objêcia pracowników Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu szczepieniami przeciwko Covid-19  osoby zainteresowane mog¹ zg³osiæ chêæ zaszczepienia siê za poœrednictwem formularza w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00. (...) Uwaga! W tym samym terminie, tj. do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 nale¿y dostarczyæ do portierni Rektoratu wydrukowane i podpisane oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych szczepieniem” - czytamy w udostêpnionym liœcie.

Pose³ doda³, ¿e „zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia” otrzyma³ „stosowne skierowanie oraz termin i miejsce szczepienia wystawione przez Ministerstwo Zdrowia” na internetowym koncie pacjenta. „Nikogo o ¿adne pierwszeñstwo w kolejce nie prosi³em i w ¿adnym wypadku nie zaszczepi³em siê poza kolejnoœci¹. Post¹pi³em od A do Z zgodnie z obowi¹zuj¹cym mnie prawem i w myœl zaleceñ w³adz Uczelni, która jest moim podstawowym miejscem pracy” - podkreœli³.

„Podzielam opiniê sformu³owan¹ przez pana pos³a Krzysztofa Sobolewskiego, ¿e zasady obowi¹zuj¹ wszystkich. Obowi¹zywaæ powinny zw³aszcza tych, którzy je ustanawiaj¹. Ja jedynie zgodnie z nimi postêpowa³em i postêpowaæ bêdê” - zakoñczy³ swój wpis Girzyñski. 

Od 25 stycznia ruszy³y szczepienia przeciw Covid-19 „grupy pierwszej”. 20 stycznia Micha³ Dworczyk, szef KPRM, poinformowa³, ¿e etap podzielony bêdzie na trzy czêœci. W pierwszej szczepieni bêd¹ seniorzy (obecnie rejestrowaæ siê mog¹ osoby w wieku 70+), nastêpnie osoby z chorobami przewlek³ymi (chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach, dializowane), a dopiero na koniec nauczyciele i przedstawiciele s³u¿b mundurowych.

Football news:

Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt