Poland

Giro d'Italia. Rafał Majka potknął się na dachu

Rafa³ Majka

Rafa³ Majka

AFP

Legendarna prze³êcz Stelvio z³ama³a Polaka. Liderem Giro d'Italia zosta³ Holender Wilco Kelderman z Team Sunweb, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygniête.

Stelvio by³a Cima Coppi, czyli dachem – najwy¿szym szczytem wyœcigu. Kolarze, wspinaj¹c siê pod alpejsk¹ prze³êcz na tle zalegaj¹cego na poboczu œniegu, pokonali 48 zakrêtów i 1800 m w pionie. Organizatorzy zaprosili ich do piek³a, bo póŸniej peleton czeka³ jeszcze stromy podjazd do mety.

Najlepiej na królewskim etapie poradzili sobie Brytyjczyk Tao Geoghegan Hart i Australijczyk Jai Hindley, którzy mieli graæ w tegorocznym Giro drugie skrzypce. Pierwszy zosta³ liderem zespo³u Ineos, kiedy na trzecim etapie miednicê po³ama³ Geraint Thomas. Drugi przez ca³y wyœcig by³ przybocznym Keldermana. Holender wczoraj os³ab³, ale i tak móg³ œwiêtowaæ, bo zosta³ liderem. Ró¿ow¹ koszulkê po 14 dniach panowania odda³ mu Joao Almeida. Portugalczyk walczy³ jak lew, ale nie da³ rady.

Stelvio, która wykuwa charaktery i rodzi legendy, wyda³a te¿ wyrok na Majkê. Polak w œrodê mia³ podobno problemy ¿o³¹dkowe, ale dotar³ do mety z najlepszymi. Nazajutrz jecha³ nierówno, podnosi³ siê z siode³ka i prostowa³ – jakby bola³y go plecy. Prze¿y³ kryzys, który pogrzeba³ jego szanse na podium. 31-latek z Zegartowic bywa³ ju¿ w Giro pi¹ty i szósty, a teraz pozosta³a mu walka o miejsce w czo³owej dziesi¹tce, bo zajmuje w klasyfikacji generalnej 11. miejsce.

W pi¹tek etap jest p³aski jak stó³, wiêc na pi¹te zwyciêstwo zapoluje francuski król sprintu Arnaud Demare.

W sobotê kolarze wróc¹ w góry, ale najwiêksze wyzwania peleton ma ju¿ za sob¹, bo planowany na sobotê ostatni odcinek alpejskiego tryptyku storpedowali Francuzi, którzy z powodu rozwoju pandemii koronawirusa odmówili wpuszczenia peletonu na swoje terytorium (do Briancon i Queyras). To sprawi³o, ¿e fina³ Giro bêdzie ³atwiejszy, ni¿ chcieli organizatorzy.

Kolarze mieli prze¿yæ kalwariê podczas wspinaczki na w³osko-francusk¹ prze³êcz Angel, zdobyæ Izoard i wróciæ do Piemontu. Starcia z alpejskimi olbrzymami jednak nie bêdzie, peleton czekaj¹ za to trzy podjazdy do kurortu w Sestriere.

Wyœcig zakoñczy niedzielna jazda indywidualna na czas w Mediolanie. Szykuj¹ siê emocje, bo drugi w klasyfikacji Hindley (Team Sunweb) traci do lidera tylko 12, a trzeci Hart (Ineos Grenadiers) 15 sekund.

Football news:

Premier League clubs will no longer be able to sign players under 18 due to Brexit
Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully