Poland

Giganci przechodzą do Warszawy

Du¿e firmy powinny sk³adaæ rozliczenia za ubieg³y rok do urzêdów w³aœciwych dla nich po reformie wdro¿onej 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów opublikowa³o na portalu podatki.gov.pl odpowiedzi na pytania podatników zwi¹zane z reform¹ obs³ugi najwiêkszych firm. Nie s¹ to interpretacje prawa podatkowego ani objaœnienia wydawane w trybie ustawy – Prawo przedsiêbiorców. Niemniej daj¹ pojêcie, jak rozumieæ przepisy o zmianie w³aœciwoœci urzêdów. Rozporz¹dzenia w tej sprawie opublikowano w ostatniej chwili – 30 i 31 grudnia 2020 r. z moc¹ od 1 stycznia 2021 r.

Przypomnijmy, ¿e po zmianach najwiêksze firmy, przekraczaj¹ce w 2019 r. 50 mln euro rocznych obrotów rozliczaj¹ siê z I Mazowieckim Urzêdem Skarbowym w Warszawie (I MUS), niezale¿nie od tego, gdzie maj¹ siedzibê. Z kolei firmy o obrotach od 3 do 50 mln euro rozliczaj¹ siê z wyspecjalizowanymi urzêdami dla du¿ych podatników (WUS) – po jednym albo dwa na województwo. WUS urzêdy obs³ugiwa³y dotychczas firmy o obrotach do 5 mln euro.

Wiele odpowiedzi MF dotyczy kwestii przejœciowych. Wyjaœni³y na przyk³ad, ¿e podmioty, u których rok podatkowy zakoñczy³ siê 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za 2020 r. powinny z³o¿yæ do urzêdu skarbowego w³aœciwego na dzieñ 1 stycznia 2021 r., a wiêc do urzêdu w³aœciwego po zmianie. Z kolei firmy, u których rok podatkowy nie pokrywa siê z rokiem kalendarzowym i zakoñczy³ siê po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok powinny z³o¿yæ do urzêdu skarbowego, który by³ w³aœciwym w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Kto przekroczy³ próg przychodów 3 mln euro lub 50 mln euro dopiero w 2020 r., na razie nie zmienia urzêdu skarbowego. Zostanie „klientem" superurzêdu w Warszawie lub WUS dopiero 1 stycznia 2022 r. Zmiana w³aœciwoœci urzêdu nastêpuje bowiem 1 stycznia drugiego roku nastêpuj¹cego po zakoñczeniu roku podatkowego, w którym zosta³ spe³niony warunek przychodowy

MF odnios³o siê te¿ do kwestii zwi¹zanej z innym kwalifikowaniem dochodów spó³ek komandytowych, które sta³y siê podatnikami CIT od 1 stycznia. Wspólnicy jednej z nich zadeklarowali, ¿e przekraczali próg 50 mln euro w latach 2019–2020. Od 1 stycznia ta spó³ka bêdzie rozliczaæ siê jako odrêbny podatnik i wówczas wspólnicy nie bêd¹ przekraczaæ tego limitu przychodów. Wed³ug odpowiedzi MF w takiej sytuacji spó³ka pozostanie we w³aœciwoœci I MUS do koñca 2023 r. Wynika to z tej samej zasady zmiany w³aœciwoœci z dwuletnim opóŸnieniem.

Zmiany we w³aœciwoœci urzêdów skarbowych nast¹pi³y od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzono je dwoma rozporz¹dzeniami ministra finansów, opublikowanymi w Dzienniku Ustaw pod pozycjami 2410 i 2456.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto