Poland

Giertych: Kaczyński postanowił się na mnie zemścić

Roman Giertych

Roman Giertych

Fotorzepa, Robert Gardziñski

- Te wszystkie smutne okolicznoœci mojego zatrzymania i zakucia w kajdanki zosta³y ocenione przez s¹d bardzo surowo. Bêdê w tej sprawie domaga³ siê odszkodowania i zadoœæuczynienia - mówi mecenas Roman Giertych. - Bêdê chcia³, aby prêdzej czy póŸniej odszkodowanie to, z w³asnych kieszeni, zap³acili pan Bogdan Œwiêczkowski, pan Zbigniew Ziobro i pan Jaros³aw Kaczyñski - zapowiedzia³.

W pi¹tek S¹d Rejonowy Poznañ - Stare Miasto wyda³ decyzjê, w której uwzglêdni³ za¿alenie na zatrzymanie Romana Giertycha w paŸdzierniku ubieg³ego roku.

Stwierdzi³, ¿e dzia³ania prokuratury w tej sprawie by³y nie tylko niezasadne, ale i nielegalne.

- Mam wra¿enie, ¿e jak Jaros³aw Kaczyñski us³ysza³ o tym, ¿e prowadzone jest postêpowanie w kierunku przestêpstwa oszustwa przez niego, postanowi³ siê zemœciæ na mnie i poleci³, aby CBA coœ znalaz³o - skomentowa³ w rozmowie z TVN24 Roman Giertych.

- Szukali, szukali, a potem znaleŸli coœ, co siê wroc³awskim prokuratorom nie spodoba³o, ¿e musieli przenieœæ sprawê do Poznania, a teraz mamy ju¿ szeœæ orzeczeñ s¹du, które mówi¹, ¿e w sprawie nie ma przestêpstwa - doda³.

Zdaniem mecenasa, "wszystkie osoby odpowiedzialne za próbê wykorzystania s³u¿b specjalnych i prokuratury, zwalczanie przeciwników politycznych bêd¹ odpowiedzialne i poci¹gniête do odpowiedzialnoœci".

- S¹dzê, ¿e to nie nast¹pi za czasów rz¹dów PiS, ale te rz¹dy przemin¹ prêdzej czy póŸniej - oceni³. - M³yny sprawiedliwoœci miel¹ powoli, ale z pewnoœci¹ tutaj wszystkie osoby odpowiedzialne zostan¹ os¹dzone - doda³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7