Poland

Giełdowy optymizm przywitał zmianę władzy

Amerykañski indeks S&P 500 zyska³ od wyborów prezydenckich do dnia zaprzysiê¿enia Joe Bidena na prezydenta prawie 13 procent.

Mocniej indeks urós³ tylko w okresie pomiêdzy wyborami i zaprzysiê¿eniem Herberta Hoovera, na prze³omie 1932 i 1933 r. Po wyborze Hoovera mia³ jednak znacznie wiêcej czasu na zwy¿ki, bo zaprzysiê¿enie prezydenta do 1937 r. odbywa³o siê 4 marca.

Po wyborze w 2016 r. Donalda Trumpa zwy¿ka S&P 500 do dnia inauguracji prezydentury siêgnê³a 6,2 proc. Po wyborze Baracka Obamy na drug¹ kadencjê wynios³a 4 proc., po pierwszej jego wygranej indeks straci³ 19,9 proc.

Zwy¿kom na gie³dach niewiele przeszkadza³y kontrowersje dotycz¹ce wyborów prezydenckich, zamieszki na Kapitolu ani rosn¹ca liczba zachorowañ na Covid-19. Inwestorów nie zniechêci³o równie¿ przejêcie w³adzy przez demokratów nad Senatem, co zwiêksza prawdopodobieñstwo podwy¿ek podatków, ale te¿ du¿ych dzia³añ stymulacyjnych.

– S¹ spekulacje, ¿e Biden og³osi du¿e plany inwestycyjne w nadchodz¹cych tygodniach, które mog¹ dotyczyæ „zielonej" energii, edukacji oraz infrastruktury. Traderzy widz¹, ¿e g³ównodowodz¹cym najwiêkszej gospodarki œwiata bêdzie bardziej obliczalny cz³owiek, a niewielu bêdzie têskniæ do czêsto nerwowych zachowañ Trumpa – uwa¿a David Madden, analityk CMC Markets.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7