Poland

Gdzie opłaca się ubezpieczyć samochód. Ranking OC 2021

MP Ubezpieczenia

Najwa¿niejszym kryterium przy wyborze polisy OC powinna byæ cena?

Adobe Stock

Cena to nie wszystko, a diabe³ tkwi w szczegó³ach. Wed³ug naszego rankingu ubezpieczeñ samochodu najlepsze pakiety OC oferuj¹ LINK4, Warta i PZU.

Najlepsze pakiety OC pojazdu oferuje Link4 – uzyskuj¹c w rankingu 22,3 pkt. Druga pozycje zajmuje Warta z 22 pkt., podium zamyka PZU z 20,6 pkt. Tak wygl¹da czo³ówka, rankingu pakietu OC , NNW i assistance do OC, który uwzglêdnia nie tylko cenê polisy OC, ale tak¿e cenê i zakres polis dodatkowych.

!function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script"),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement("script");a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,"infogram-async","//e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");

Czy najwa¿niejszym kryterium przy wyborze polisy OC powinna byæ cena, skoro zakres u wszystkich ubezpieczycieli jest taki sam? Otó¿ niekoniecznie – warto siê bowiem przyjrzeæ dodatkowym polis¹ oferowanym przez towarzystwa wraz z OC pojazdu. Za niewielk¹ dop³at¹ mo¿na uzyskaæ na przyk³ad wy¿sz¹ sumê ubezpieczeniow¹ przy polisie NWW, holowanie auta na d³ugich dystansach czy auto zastêpcze na kilka dni po wypadku. Przygotowuj¹c ranking pakietów OC, uwzglêdniliœmy nie tylko cenê polis, ale tak¿e zakres i ceny polis dodatkowych.

O ile zakres OC samochodu, okreœla ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, to ceny ustalaj¹ towarzystwa ubezpieczeniowe. Ich rozpiêtoœæ wynosi czasem nawet kilkaset z³otych. Poprosiliœmy, kilka multiagencji o wyliczenie pakietu OC , NNW i assistance do OC, dla trzech przyk³adowych osób. W informacji zwrotnej otrzymaliœmy bardzo zró¿nicowane cenowo polisy, tak¿e u tych samych ubezpieczycieli. W niektórych przypadkach ró¿ne by³y ceny oraz zakres ubezpieczeñ NNW i assistance do OC.

Sk¹d te ró¿nice? W³aœnie w szczegó³ach, czasem nawet drobna rzecz jak np. gdzie zosta³y wykupione wczeœniejsze polisy ma wp³yw na wysokoœæ sk³adki. Swoje rabaty maj¹ tak¿e agencje, oraz sami ubezpieczyciele. Przy tak zró¿nicowanych danych w przedstawionym rankingu, a tak¿e w tabelach z cenami, publikujemy najtañsze wœród wskazanych przez multiagencje polisy. Zak³adamy, ¿e wiêkszoœæ osób przy zakupie polisy OC, kieruje siê g³ównie cen¹.

Decyduj¹c siê na wybór najtañszej wskazanej ceny, za³o¿yliœmy, ¿e wszystkie polisy OC, NWW i assistance do OC s¹ tak samo wa¿ne, ustalaj¹c 10 punktów dla ka¿dego kryterium. W sumie towarzystwa mog³y zdobyæ 30 punktów.

Punkty za wysokoœæ sk³adki przyznawaliœmy, uwzglêdniaj¹c pozycjê towarzystwa pod wzglêdem wysokoœci sk³adki zarówno w miastach, jaki i w przyk³adowych profilach klientów. Tu najwiêcej punktów uzyska³a Warta, Proama oraz Link4. W wiêkszoœci przypadków towarzystwa te oferuj¹ najtañsze polisy.

Natomiast punkty w przypadku polis NWW i assistance mo¿na by³o uzyskaæ zarówno za wysokoœæ sk³adki jak i zakres ryzyk. Na przyk³ad ubezpieczenie NWW w Link4 obejmuje ka¿dy uszczerbek na zdrowiu, nie tylko trwa³y. Wyp³ata odszkodowania nastêpuje po okazaniu dokumentów medycznych, a nie po zakoñczeniu leczenia. Towarzystwo wyp³aca 100 z³ za ka¿dy dzieñ spêdzony w szpitalu czy zwraca koszty zakupu leków i œrodków opatrunkowych do kwoty 5000 z³.

Decyduj¹c siê na ubezpieczenie w Warcie otrzymamy miêdzy innymi zwrot kosztów leczenia w Polsce do 10 proc. sumy ubezpieczeniowej. Dostaniemy auto zastêpcze na 5 dni, a ubezpieczanie NWW i assistance, jest wa¿ne tak¿e w krajach europejskich.

W PZU natomiast zakres ubezpieczenia NWW obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, zwi¹zanych z trwa³ym uszczerbkiem na zdrowiu, œmierci¹, niezdolnoœci¹ do pracy oraz hospitalizacj¹. Towarzystwo zwróci koszty: leczenia w tym rehabilitacji do 10 proc. sumy ubezpieczeniowej, zakupu przedmiotów ortopedycznych do 10 proc. sumy ubezpieczeniowej oraz przeszkolenia dla osób niepe³nosprawnych do 10 proc. sumy ubezpieczeniowej

Lokalizacja

Przy ustalaniu ceny polisy ka¿de z towarzystw stosuje w³asn¹ politykê cenow¹. Jest jednak czêœæ danych, która w najwiêkszym stopniu wp³ywa na cenê polisy. S¹ to: historia ubezpieczenia, profil kierowcy oraz lokalizacja.

Na cenê OC wp³ywaj¹ przede wszystkim wielkoœæ miasta oraz wiek, szkodowoœæ i status rodzinny kierowcy. Im wiêksze miasto, tym wiêkszy ruch samochodowy, a co za tym idzie wiêksze prawdopodobieñstwo spowodowania wypadku lub kolizji. Widaæ to tak¿e, w zestawieniu najwiêcej za polisê zap³ac¹ mieszkañcy: Warszawy, Poznania czy Gdañska.

Jak ró¿nie wyceniaj¹ ryzyko towarzystwa ubezpieczeniowe widaæ po cenach polis. Ró¿nica w cenach OC o takim samym zakresie ochrony u ró¿anych ubezpieczycieli potrafi siêgn¹æ nawet kilkuset z³otych. Na przyk³ad w Warszawie 29 letnia kobieta je¿d¿¹ca wyprodukowanym w 2014 roku samochodem Opel Astra IV z silnikiem o pojemnoœci 1.6 litra na benzynê, posiadaj¹ca prawo jazdy od 7 lat, za ubezpieczenie OC zap³aci od 606 z³ do 892 z³. We Wroc³awiu ceny pakietów dla tego samego kierowcy wahaj¹ siê od 630 z³ do 1259 z³, a w Bia³ymstoku od 522 z³ do 919 z³.

Profil kierowcy

Im starszy i bardziej ustatkowany kierowca, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e bêdzie jeŸdzi³ ostro¿nie. Z kolei im ni¿szy jest wiek kierowcy, tym – zgodnie ze statystykami – wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e spowoduje on zdarzenie drogowe. M³ody, niedoœwiadczony kierowca mo¿e zap³aciæ za polisê wiêcej od swoich rodziców. Analizuj¹c profile kierowców, mo¿na wnioskowaæ, ¿e niektóre towarzystwa kieruj¹ swoje oferty do konkretnej grupy osób.

I tak 29 letnia kobieta, posiadaj¹ca 7 lat prawo jazdy najlepsz¹ dla siebie ofertê znajdzie w Link4, Allianzie oraz w Warcie. Towarzystwa te otrzyma³y odpowiednio 25,5 pkt., 24,5 pkt. oraz 21,3 pkt. w prezentowanym rankingu dla tego profilu klienta.

Natomiast 33 letni mê¿czyzna, który posiada prawo jazdy od 2006 roku, mo¿e przeanalizowaæ w pierwszej kolejnoœci oferty Warty (22 pkt.), Link4 (21,3 pkt.) oraz Generali (20 pkt.).

PZU (23,6 pkt.), UNIQA (22,7 pkt.) i Warta (22) oferuj¹ najlepsze pakiety OC, 46 letniemu mê¿czyŸnie, który posiada prawo jazdy od 2006 roku i jeŸdzi Skod¹ Octavia 1.9 TDI, diesel z 2008 roku.

LojalnoϾ w cenie

Na polisie OC mo¿na zaoszczêdziæ, kupuj¹c j¹ razem z autocasco, ale tak¿e ³¹cz¹c zakup ubezpieczenia komunikacyjnego z innymi polisami, np. ubezpieczeniem mieszkania, na ¿ycie. Zgodnie z zasad¹ im wiêcej produktów w danym towarzystwie, tym cena poszczególnych ryzyk jest ni¿sza.

Na nisz¹ sk³adkê mo¿na liczyæ, kupuj¹c zarówno kolejn¹ polisê u danego ubezpieczyciela, jak i decyduj¹c siê na produkt danego towarzystwa po raz pierwszy. Tañsze jest jednorazowe op³acanie sk³adki, a nie rozk³adanie jej na raty.

Komentarze do rankingu OC

Izabela Agata Bukowska, Cz³onek Zarz¹du w Insur Invest sp. z o.o.

Zakres ochrony obowi¹zkowego ubezpieczenia OC okreœla ustawa. Ma to swoje konsekwencje. Ka¿dy zak³ad ubezpieczeñ w podstawowym zakresie oferuje bowiem identyczne OC, za które p³aci siê ró¿ne sk³adki w zale¿noœci od ubezpieczyciela. Rozpiêtoœci pomiêdzy najni¿sz¹ a najwy¿sz¹ cen¹ siêgaj¹ minimum kilkuset z³otych. Ta regu³a dotyczy wszystkich kierowców, tak¿e tych je¿d¿¹cych bezszkodowo. Aby niepotrzebnie nie przep³aciæ, nale¿y przed zakupem porównaæ oferty ró¿nych ubezpieczycieli. Mo¿na to zrobiæ w ka¿dej firmie z osobna, co zajmuje mnóstwo czasu. Lepszym pomys³em jest wizyta w multiagencji, której doradca przygotuje kalkulacjê obejmuj¹c¹ jeœli nie ca³y rynek, to przynajmniej wiêksz¹ jego czêœæ.

Czy to oznacza, ¿e przy wyborze OC nale¿y kierowaæ siê wy³¹cznie cen¹? Nie. To najwa¿niejsze kryterium, ale s¹ te¿ inne. Niektórzy ubezpieczyciele byæ mo¿e zaproponuj¹ klientowi wy¿sz¹ cenê samego OC, ale jednoczeœnie konkurencyjn¹ ofertê na dodatki do polisy – np. wysokie sumy ubezpieczenia w NNW, holowanie na d³ugich dystansach w assistance czy us³ugê bezpiecznej likwidacji szkód, polegaj¹c¹ na mo¿liwoœci zg³oszenia szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela. O takich mo¿liwoœciach tak¿e trzeba przed zakupem porozmawiaæ z doradc¹.

KompleksowoϾ to podstawa

Jakub Janecki, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeñ Maj¹tkowych i Komunikacyjnych, Generali TU SA:

Jak bêdzie wygl¹da³ rynek ubezpieczeñ komunikacyjnych w przysz³oœci? Gdybyœmy to wiedzieli, to na pewno siedzielibyœmy cicho z tajemniczym uœmiechem na twarzy, niczym Mona Lisa.

Jako Generali mamy za to obrany kierunek rozwoju: byæ blisko Klienta jako partner na ca³e ¿ycie. To, co uwa¿amy za wa¿ne, to jakoœæ produktów, szeroki zakres ubezpieczenia, czyli pomoc klientom we wszystkich sytuacjach, tak w domu, jak i poza domem, w aucie i poza autem. Jeœli mówimy o ubezpieczeniu obowi¹zkowym OC, to wa¿na jest równie¿ pomoc medyczna po wypadku. Jeœli bierzemy pod uwagê assistance, to nie tylko w zwi¹zku z awari¹ pojazdu, ale i roweru; obserwujemy teraz w Polsce bum rowerowy. Ubezpieczenie od wypadków dzia³aæ powinno nie tylko w pojeŸdzie, ale i poza pojazdem.

Przysz³oœæ ubezpieczeñ le¿y w ich prostocie

Katarzyna Wojdy³a, cz³onek zarz¹du LINK4

Nowe technologie s¹ obecne ju¿ niemal na ka¿dym etapie relacji ubezpieczycieli z klientami i to one bêd¹ determinowaæ ten rynek w przysz³oœci. Pandemia nie zachwia³a sektorem ubezpieczeñ komunikacyjnych, który jest zdominowany przez obowi¹zkowe ubezpieczenie OC. Mimo wiêkszej zdalnoœci nadal korzystamy z samochodów, za to dziêki zastosowaniu zaawansowanej analityki mo¿emy poprawiæ doœwiadczenia klientów w procesie sprzeda¿owym, obs³ugowym czy likwidacji szkody. Mo¿emy lepiej dopasowywaæ nie tylko oferty zakupu ubezpieczenia, ale te¿ kierowaæ zg³oszenia szkodowe na œcie¿ki likwidacji zgodne z preferencjami klientów, dziêki czemu wyp³ata œwiadczenia mo¿e nast¹piæ w ci¹gu kilku godzin od zg³oszenia. I to jest pierwszy trend. Drugi natomiast wi¹¿e siê z konstrukcj¹ oferty i tym, w jaki sposób komunikujemy siê z klientami. Klienci oczekuj¹ od ubezpieczycieli przede wszystkim prostoty i elastycznoœci w dostosowaniu procesu zakupu do ich wymagañ. Poza podstawowymi funkcjami ubezpieczenia szukaj¹ dodatkowych wartoœci, które ochrona ubezpieczeniowa niesie, np. us³ugi assistance czy alerty pogodowe ostrzegaj¹ce przed intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi. Innymi s³owy, nawet w przypadku obowi¹zkowych ubezpieczeñ OC decyduj¹cym czynnikiem mo¿e nie byæ cena, tak jak to mia³o miejsce dotychczas, a prostota zakupu i dodatkowe us³ugi, które rozszerz¹ zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Oskar Jedynasty, Dyrektor ds. Automatyzacji w Grupie ERGO Hestia.

Kierowcy w Polsce najczêœciej wybieraj¹ zakup polis komunikacyjnych u agentów ubezpieczeniowych – trend ten bêdzie utrzymywa³ siê w bli¿szej i dalszej przysz³oœci. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e towarzystwa oferuj¹ce ubezpieczenia komunikacyjne w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ automatyzacjê, czy sztuczn¹ inteligencjê w celu podnoszenia jakoœci procesów obs³ugi. W ubezpieczeniach od jakiegoœ czasu widaæ kurs na digitalizacjê, jednak pandemia znacznie przyspieszy³a rozwój w tym kierunku. Ju¿ teraz w wielu procesach dokumenty w formie cyfrowej s¹ automatycznie przetwarzane, a roboty RPA wykonuj¹ zlecone w nich operacje znacz¹co przyspieszaj¹c ich realizacjê. Rozwój sztucznej inteligencji otwiera przed nami perspektywê jeszcze szerszej digitalizacji sektora ubezpieczeñ. Algorytmy mog¹ przyk³adowo wesprzeæ analizê zdjêæ uszkodzeñ po wypadkach, a dziêki danym z sensorów w pojazdach czy nawet telefonu kierowcy, towarzystwa bêd¹ mog³y w wiêkszym stopniu premiowaæ kierowców je¿d¿¹cych bezpiecznie”.

Przysz³oœæ rynku ubezpieczeñ samochodowych

Marek Dmytryk, zastêpca dyrektora Biura Ubezpieczeñ Detalicznych Wiener

W po³owie pandemii rynek ubezpieczeñ prognozowa³ mo¿liwy spadek dobrowolnych ubezpieczeñ komunikacyjnych, z utrzymaniem poziomu ubezpieczeñ obowi¹zkowych, czyli OC. Przypomnijmy, ¿e ubezpieczenie obowi¹zkowe OC musi zawrzeæ ka¿dy posiadacz pojazdu mechanicznego bez wzglêdu w jakiej sytuacji finansowej siê znajduje i czy w danym momencie ma zachwian¹ p³ynnoœæ finansow¹ lub ponosi straty. Jednak wyniki naszych badañ (lipiec, 2020 r.) pokazuj¹, ¿e a¿ 85 proc. ankietowanych zadeklarowa³o, ¿e przed³u¿aj¹c umowê ubezpieczenia zamierza utrzymaæ jego dotychczasowy zakres, a 8 proc. rozwa¿a rozszerzenie ochrony. Potwierdzaj¹ to nasze dane – widzimy, ¿e klienci nie rezygnowali z dobrowolnych ubezpieczeñ i nie zaobserwowaliœmy spadku. Mo¿e oznaczaæ to, ¿e nadal rozumiemy ubezpieczenia jako zabezpieczenie tego, co mamy. To pozytywne zjawisko, pokazuj¹ce, ¿e œwiadomoœæ ubezpieczeniowa wœród Polaków roœnie. Natomiast w okresie pandemii zauwa¿yliœmy zwiêkszenie zainteresowania klientów mo¿liwoœci¹ roz³o¿enia p³atnoœci na raty ni¿ dokonaniem p³atnoœci jednorazowej.

Metodologia rankingu OC 2021

W rankingu ubezpieczeñ OC – auta, maksymalnie mo¿na by³o uzyskaæ 30 pkt. Braliœmy pod uwagê pakiet OC w sk³ad którego wchodzi³o OC, NNW i assistance do OC. Ocenialiœmy:
– wysokoœæ sk³adki za ca³y pakiet OC, NNW i assistance do OC, uwzglêdniaj¹c sk³adki dla 3 przyk³adowych osób w 7 miastach – 10 pkt.
– sk³adkê i zakres ubezpieczenia assistance – 10 pkt.
– sk³adkê i zakres ubezpieczenia NNW – 10 pkt.

Punkty za wysokoœæ sk³adki przyznawaliœmy linowo, uwzglêdniaj¹c pozycjê towarzystwa pod wzglêdem wysokoœci sk³adki zarówno w miastach, jaki i w przyk³adowych osobach (towarzystwo które w danym mieœcie oferowa³o najmniejsz¹ sk³adkê otrzymywa³o 11 pkt., ka¿de kolejne o 1 pkt. mniej). Nastêpnie sumowaliœmy wszystkie wyniki i normowaliœmy do 10. Maksymaln¹ liczbê punktów otrzyma³o towarzystwo, z najwiêkszym wynikiem, kolejne towarzystwa otrzymywa³y odpowiednio mniej punktów, proporcjonalnie do wyniku.
Dane do wyliczeñ uzyskaliœmy z kilku Ÿróde³. W zawi¹zku z du¿ymi ró¿nicami w cenach polis w rankingi wykorzystaliœmy najni¿sze ceny.
W przypadku rankingów dotycz¹cych przyk³adowych polis, uwzglêdniliœmy dane przypisane konkretnemu ubezpieczaniu.
W przypadku ubezpieczenia assistance – punktowaliœmy:
– sk³adkê za assistance – maksymalnie 2,5 pkt. (w cenie pakietu – 2,5 pkt.; do 10 z³ – 2 pkt.; 11-40 z³ – 1,5 pkt.; 41-80 z³ – 1 pkt.; powy¿ej 80 z³ – 0,5 pkt.); uwzglêdniliœmy œredni¹ cenê z otrzymanych danych.
– holowanie – maksymalnie 2 pkt. (holowanie w razie wypadku na terenie Polsk: bez limitu – 1,5 pkt.; do 200 km – 1 pkt.; poni¿ej 200 km – 0,5 pkt.; holowanie w razie wypadku poza Polsk¹ – 0,5 pkt.);
– próbê usprawnienia samochodu – 0,5 pkt.;
– wynajem samochodu zastêpczego po wypadku – maksymalnie 1,5 pkt. (5-6 dni – 1,5 pkt.; 3-4 dni – 1 pkt.);
– przewóz ubezpieczonych do docelowego miejsca holowania – maksymalnie 0,5 pkt.;
– sumê ubezpieczenia assistance – maksymalnie 2,5 pkt. (powy¿ej 5000 z³ – 2,5 pkt. ; 3001 – 5000 z³ – 2 pkt. ; 2000-3000 z³ – 1,5 pkt.; poni¿ej 2000 z³ – 1pkt.);
– terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej – 0,5 pkt. gdy obowi¹zuje na ternie UE.
W przypadku ubezpieczenia NNW – punktowaliœmy:
– wysokoœæ sumy ubezpieczeniowej – maksymalnie 2 pkt. (20 tys. – 2 pkt. ; 15 tys. – 1,5 pkt.; 10 tys. i poni¿ej – 1 pkt.);
– sk³adkê NNW maksymalnie 2 pkt. (w cenie pakietu – 2 pkt.; do 30 z³ – 1,5 pkt.; 31 – 60 z³ – 1 pkt. powy¿ej 60 z³ – 0,5 pkt.); uwzglêdniliœmy œredni¹ cenê z otrzymanych danych.
– zakres ubezpieczenia – 2 punkty gdy zakres podstawowy obejmuje wiêcej ni¿ trwa³y uszczerbek na zdrowiu i œmieræ;
– dodatkowy zakres ubezpieczenia – maksymalnie 2 pkt. (2 pkt. – gdy koszty zwi¹zane z leczeniem wynosz¹ 21-30 proc.; 1,5 pkt. – gdy 11-20 proc.; 1 pkt. – 10 proc. i poni¿ej sumy ubezpieczenia);
– terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej – maksymalnie 2 pkt. (2 pkt. – gdy ubezpieczenie obejmuje ca³y œwiat; 1 pkt. – gdy ubezpieczenie obejmuje terytorium Unii Europejskiej).

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?