Poland

Gdy nowy plan wyklucza dotychczasowe wykorzystywanie terenów

Adobe Stock

Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, ktrych przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog by wykorzystywane w sposb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba e w planie ustalono inny sposb ich tymczasowego zagospodarowania.

Przepis ten wyraa zasad, zgodnie z ktr mimo wejcia w ycie nowych postanowie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mona wykorzystywa nieruchomo tak jak dotychczas, mimo, i plan miejscowy zmienia jej przeznaczenie.

Skutki wprowadzenia nowego przeznaczenia

Waciciele nieruchomoci zreguy nie maj wpywu na to, jaka jest nowa funkcja terenu ustalana w planie miejscowym. Celem tak sformuowanego przepisu jest zatem potwierdzenie ich prawa do kontynuowania dotychczasowego wykorzystywania. Ponadto, plan miejscowy jest uchwalany idziaa na przyszo, nie powinien wic prowadzi do ubezskutecznienia dotychczasowego sposobu korzystania, byoby to bowiem sprzeczne zzasad ochrony praw nabytych. W orzecznictwie podkrela si, e co do zasady wprowadzenie nowego przeznaczenia poprzez uchwalenie (zmian) planu miejscowego nie jest rwnoznaczne z obowizkiem dostosowania si do tego przeznaczenia przez wacicieli nieruchomoci objtych planem (por. m.in....