Poland

Gazprom zacznie eksportować do Europy „zielony” gaz

Rosyjski koncern planuje szybkie rozpoczêcie eksportu do Europy neutralnego pod wzglêdem emisji dwutlenku wêgla, czyli „zielonego” LNG.

„Na œwiecie nie ma jeszcze wielu ³adunków neutralnych pod wzglêdem emisji dwutlenku wêgla, a tutaj równie¿ postawimy pierwsze kroki. (…) Mam nadziejê, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci dostarczymy do Europy nasz¹ pierwsz¹ w pe³ni neutraln¹ emisyjnie partiê skroplonego gazu ziemnego ”- powiedzia³ Pawe³ Siedow, szef dzia³u eksportu LNG w Gazprom Export.

Podczas rosyjskiej prezentacji prognozy anglo-holenderskiego Royal Dutch Shell dla rynku LNG (LNG Outlook 2021) Siedow przypomnia³, ¿e Gazprom rozwa¿a mo¿liwoœæ w³¹czenia wodoru do swojego portfela gazowego i wykorzystania go do dostaw do Europy. Koncern bacznie œledzi œwiatowe trendy w rozwoju „zielonej” energii.

Bloomberg

Spó³ka Sakhalin Energy (operator projektu Sachalin-2 – wydobycia gazu na dalekowschodniej wyspie) opracowa³a strategiê ekologizacji LNG (tzw. Green LNG). Celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w ca³ym ³añcuchu produkcji i dostaw gazu skroplonego.

Du¿¹ rolê w opanowaniu przy Rosjan technologii produkcji bezemisyjnego LNG odgrywa Shell – partner Gazpromu w projekcie Sachalin-2. Jest to zintegrowany projekt naftowo-gazowy. W pó³nocno-wschodniej czêœci szelfu sachaliñskiego przygotowywane do eksploatacji s¹ dwa pola naftowo-gazowe – Piltun-Astochskoje (g³ównie ropa) i £unskoje (g³ównie gaz).

Operatorem projektu jest Sakhalin Energy, w którym Gazprom posiada 50 proc. plus jeden udzia³, Shell – 27,5 proc. minus jeden udzia³, Mitsui & Co. Ltd – 12,5 proc., Mitsubishi Corporation – 10 proc.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope