Poland

Gazprom uspokaja partnerów: pieniądze to nie problem

Gazoci¹g Nord Steram 2 ma zapewnione pe³ne finansowanie, uspokaja swoich zachodnich parterów rosyjski koncern.

Operator rosyjskiego gazoci¹gu przez Ba³tyk – spó³ka Gazpromu – Nord Stream 2 AG, poinformowa³ europejskich partnerów o posiadaniu wystarczaj¹cych œrodków finansowych na ten projekt – powiedzia³ Thilo Wieland, cz³onek zarz¹du Wintershall Dea odpowiedzialny za dzia³alnoœæ firmy w Rosji, Ameryce £aciñskiej i gazowe projekty transmisyjne. Wczeœniej niemiecki koncern og³osi³ zakoñczenie finansowania projektu. T³umaczy³ to amerykañskimi sankcjami. Teraz Niemcy zmieniaj¹ front.

„Zobowi¹zaliœmy siê zapewniæ finansowanie w wysokoœci 950 mln euro, do tej pory przekazaliœmy 730 mln euro. Wtedy operator projektu (Gazprom -red) poinformowa³a nas, ¿e te œrodki s¹ wystarczaj¹ce” – powiedzia³ Wieland podczas okr¹g³ego sto³u zorganizowanego przez firmê. Nie skomentowa³ jednak harmonogramu projektu, który jest opóŸniony o rok, z czym wi¹¿¹ siê te¿ rosn¹ce koszty.

Bloomberg

Niemcy zapewniaj¹, ¿e maj¹ pe³ne zaufanie do Gazpromu, i¿ gazoci¹g zostanie ukoñczony. Nie wiadomo dok³adnie, ile dot¹d wp³acili pozostali uczestnicy budowy. Koncerny zdawkowo o tym informuj¹. W kwietniu 2017 r Nord Steram 2 AG oraz Engie, OMV , Royal Dutch Shell, Uniper i Wintershall podpisa³y porozumienie o wspó³finansowaniu Nord Stream-2.

„Piêæ europejskich koncernów zobowi¹zuje siê udostêpniæ d³ugoterminowe finansowanie 50 proc. wartoœci projektu, który na dziœ oceniany jest na 9,5 mld euro. Wk³ad ka¿dego koncernu wyniesie 950 mln euro. Jedynym akcjonariuszem spó³ki Nord Stream AG pozostanie Gazprom”.

W 2017 r piêæ zachodnich firm wspar³o Gazprom po¿yczkami po 324 mln euro – ka¿da czyli w sumie 1,62 mld euro. W 2018 r i 2019 r finansowanie by³o kontynuowane, ale ju¿ dok³adnie nie wiadomo w jakiej wysokoœci.

Ca³oœci wydaj¹ siê nie wp³aciæ Francuzi z Engie. Kierownictwo koncernu nie raz podkreœla³o, ¿e ograniczy finansowanie. W 2019 r UOKiK na³o¿y³ 172 mln z³ kary na Engie Energy za nieudzielenie informacji ws. Nord Stream-2.

Bloomberg

Tak¿e najzagorzalszy sojusznik Gazpromu – austriacki OMV, zwleka z potwierdzeniem, ¿e wywi¹¿e siê z zobowi¹zañ finansowych. Austriacy maj¹ w Rosji liczne biznesy; zostali dopuszczeni do rosyjskich z³ó¿ gazu i ropy; kupuj¹ te¿ coraz wiêcej gazu w Gazpromie. Obecnie g³ównym szlakiem dostaw rosyjskiego gazu do Austrii s¹ magistrale Ukrainy.

W³adimir Putin ju¿ w 2018 r poinformowa³ rz¹d Niemiec o decyzji sfinansowania przez Rosjê budowy gazoci¹gu Nord Stream-2 w ca³oœci, w wypadku je¿eli Bia³y Dom prowadzi sankcje wobec zachodnich partnerów Gazpromu.

Na korzyœæ Rosjan dzia³a fakt, ¿e Niemcy zamykaj¹ wszystkie swoje elektrownie atomowe do 2032 r a Francja do 2035 r – zatrzyma 14 reaktorów, co zmniejszy produkcji pr¹du o po³owê. W tej sytuacji oba kraje stawiaj¹ na OZE i gaz.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well