Poland

Gazprom przyznaje: możemy nie dokończyć gazociągu do Niemiec

Po raz pierwszy rosyjski koncern przyzna³, ¿e mo¿liwe jest zamro¿enie lub w ogóle przerwanie projektu budowy gazoci¹gu Nord Stream 2.

Stwierdzenie takie znalaz³o siê w prospekcie emisyjnym dolarowych euroobligacji, informuje agencja Reuters. Gazprom we wtorek wszed³ na rynek kapita³owy z papierami d³u¿nymi denominowanymi w dolarach. Rosyjski koncern planuje w tym roku zapo¿yczyæ siê na rekordow¹ kwotê 6 mld dolarów. W prospekcie gazowa spó³ka ostrzeg³a potencjalnych inwestorów przed zagro¿eniami, na jakie mog¹ napotkaæ w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci.

„Realizuj¹c nasze du¿e miêdzynarodowe projekty, takie jak Nord Stream 2, napotkaliœmy i mo¿emy nadal napotykaæ zagro¿enia zwi¹zane ze zmianami sytuacji politycznej w ró¿nych regionach” – czytamy w prospekcie. (…) W wyj¹tkowych okolicznoœciach, w tym ze wzglêdu na presjê polityczn¹ (czytaj – amerykañskie sankcje -red), takie zmiany mog¹ doprowadziæ do zawieszenia lub rezygnacji z projektu”- cytuje Reuters.

Budowa l¹dowej czêœci gazoci¹gu Nord Stream 2 w Lubminie w Niemczech/Bloomberg

Pod koniec grudnia 2019 r USA na³o¿y³y na ruroci¹g sankcje, które zablokowa³y pracê uk³adaczy rur zagranicznych kontrahentów Gazpromu (szwajcarski Allseas-red). Od stycznia obowi¹zuj¹ nowe, zaostrz¹ sankcje, które spowodowa³y wycofanie siê z inwestycji firm ubezpieczeniowych, certyfikuj¹cych, oceniaj¹cych wp³yw na œrodowisko.

W poniedzia³ek okaza³o siê, ¿e Stany Zjednoczone przygotowuj¹ nowy pakiet sankcji, który uderzy w ostatni statek, który mia³ dobudowaæ gazoci¹g w duñskich wodach – barkê „Fortuna” i jej w³aœciciela, firmê „KBT-Rus”.

Barka „Fortuna” otrzyma³a od w³adz duñskich zezwolenie na u³o¿enie od 15 stycznia pozosta³ego, nieukoñczonego 157-kilometrowego odcinka rur w wy³¹cznej strefie ekonomicznej Danii. Zgodnie z harmonogramem prace w wodach duñskich powinny zakoñczyæ siê w maju, a na wodach niemieckich do koñca czerwca.

Do tej pory jednak Nord Stream 2 AG nie wznowi³ budowy.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar