Poland

Gates o dotyczących go teoriach spiskowych: Ludzie w to wierzą?

Bill Gates

United States Department of Health and Human Services, Public domain, via Wikimedia Commons

Wspó³twórca firmy Microsoft, a obecnie filantrop Bill Gates przyzna³ w rozmowie z Reutersem, ¿e "by³ zaskoczony" skal¹ "szalonych" i "z³owieszczych" teorii spiskowych na jego temat rozpowszechnianych w mediach spo³ecznoœciowych w czasie pandemii koronawirusa. Doda³ jednak, ¿e zamierza zbadaæ "co siê za nimi kryje".

W rozmowie z Reutersem Gates mówi³, ¿e "miliony wpisów w internecie" i "szalone teorie spiskowe" o nim i czo³owym amerykañskim epidemiologu, Anthonym Faucim "prawdopodobnie by³y efektem po³¹czenia strachu wywo³anego pandemi¹ i rozwoju mediów spo³ecznoœciowych".

- Nikt nie przewidzia³by, ¿e ja i dr Fauci staniemy siê tak wp³ywowi w tych naprawdê z³owrogich teoriach - oceni³ Gates.

- Jestem zaskoczony. Mam nadziejê, ¿e to minie - doda³.

Gates przekaza³ co najmniej 1,75 mld dolarów za poœrednictwem swojej fundacji na walkê z pandemi¹ koronawirusa. Œrodki te zosta³y przeznaczone m.in. na finansowanie prac nad szczepionk¹ i terapiami.

W internecie pojawi³y siê teorie spiskowe mówi¹ce o tym, ¿e Fauci i Gates wykreowali pandemiê, by przej¹æ kontrolê nad ludzkoœci¹, by zarobiæ na rozprzestrzenianiu siê koronawirusa lub by - za pomoc¹ szczepionek - wprowadziæ mikrochipy do ludzkich organizmów.

- Czy ludzie naprawdê w to wierz¹? - pyta³ Gates.

- Naprawdê musimy zdobyæ wiedzê na ten temat w ci¹gu nastêpnego roku i zrozumieæ jak to zmienia ludzkie zachowanie i jak to zminimalizowaæ - podsumowa³.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before