Poland

Gastronomia ruszy po świętach? Jest wstępna zgoda rządu

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Za nieco ponad miesi¹c mog¹ zostaæ otwarte ogródki kawiarniane i restauracyjne - dowiedzieli siê dziennikarze RMF FM. Takie rozwi¹zanie dotycz¹ce obostrzeñ koronawirusowych Ministerstwo Rozwoju konsultuje z Ministerstwem Zdrowia. Jest nawet wstêpna zgoda.

Czêœciowe otwarcie gastronomii ma zale¿eæ od liczby zaka¿eñ. Mo¿liwoœæ wznowienia dzia³alnoœci kawiarnianych lub restauracyjnych ogródków ma byæ sygna³em, ¿eby do Wielkanocy jednak spróbowaæ wytrwaæ w re¿imie sanitarnym - informuje RMF FM.

Lokale gastronomiczne od paŸdziernika zesz³ego roku mog¹ sprzedawaæ wy³¹cznie dania na wynos.

Wed³ug RMF FM w rz¹dzie jest coraz wiêcej zwolenników ponownego otwarcia restauracji.

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi³ w czwartek, ¿e "jeœli na prze³omie marca i kwietnia bêdziemy mieli za sob¹ apogeum trzeciej fali, to bêdziemy przywracali wszystkie dzia³alnoœci". - Œwiêta wielkanocne bêd¹ takie jak rok temu, ale byæ mo¿e po nich bêdziemy podejmowali odwa¿niejsze decyzje luzuj¹ce obostrzenia - stwierdzi³ Niedzielski.

Minister zdrowia w programie "T³it" Wirtualnej Polski pytany by³ o kwestie dotycz¹ce obostrzeñ i rezygnacji z poluzowañ z 12 lutego. Jak podkreœli³, analizowane s¹ ró¿ne warianty i scenariusze, ale "na razie ¿adna decyzja nie zosta³a podjêta".

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League