Poland

Galerie, hotele i salony pod specjalnym nadzorem

Komercyjne

AdobeStock

Coraz wiêcej obiektów handlowych potwierdza bezpieczeñstwo sanitarne, zdobywaj¹c certyfikat SafeGuard. Sprawdzane s¹ te¿ hotele, biura, gastronomia. Nastêpne maj¹ byæ m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Obiekt, któremu firma Bureau Veritas przyzna certyfikat bezpieczeñstwa, trafia na ogólnodostêpn¹, cyfrow¹ platformê RestartYourBusinessWithBV. - Cyfrowy ekosystem pozwala na szybk¹ weryfikacjê, czy nieruchomoœæ w czasie pandemii dzia³a zgodnie z procedurami sanitarnymi – t³umacz¹ przedstawiciele Bureau Veritas. Zaczê³o siê od wspó³pracy firmy z mark¹ Accor wiosn¹ 2020 r. Do tej pory sprawdzono ju¿ ponad 1 tys. hoteli na ca³ym œwiecie, z czego 72 w Polsce. W podobny sposób mo¿na te¿ zweryfikowaæ bezpieczeñstwo innych budynków, nie tylko hoteli i obiektów gastronomicznych.

– Do projektu do³¹czyli kolejni klienci, w tym Klépierre Management Polska i Multi Poland, w³aœciciele i zarz¹dcy centrów handlowych w ca³ej Polsce, m.in: Sadyby Best Mall w Warszawie, centrum Poznañ Plaza, Magnolii Park Wroc³aw czy Forum Gdañsk – podaje firma.

W 2020 i 2021 r. zweryfikowano w Polsce ³¹cznie 91 obiektów (hotele, galerie handlowe, biura). W lutym, po ponownym otwarciu hoteli, rozpoczê³a siê druga tura audytów w obiektach sieci Accor.

Joanna Waberska, audytor z Bureau Veritas, t³umaczy, ¿e w pierwszym etapie firma bierze pod lupê procedury i wewnêtrzny regulamin obowi¹zuj¹cy w danym obiekcie. Audytorzy sprawdzaj¹, czy jest zgodny z wytycznymi GIS. W drugim etapie eksperci sprawdzaj¹ wszystko na miejscu.

Weryfikuj¹ m.in. czy w danym obiekcie handlowym przestrzegana jest zasada odpowiedniej liczby osób na mkw., czy zachowywany jest dystans spo³eczny, czy dezynfekowane s¹ powierzchnie wspólne. Czystoœæ sprawdza siê nie tylko w miejscach, gdzie pojawiaj¹ siê klienci, ale i w pomieszczeniach socjalnych. Firma bierze te¿ pod uwagê, czy pracownicy i klienci centrum nosz¹ maseczki.

- Sprawdzamy, czy w obiekcie jest osoba, np. pracownik ochrony, który kontroluje klientów pod k¹tem zas³aniania ust i nosa, zachowania dystansu, i który, w razie potrzeby, przypomina, co trzeba robiæ – t³umaczy Joanna Waberska. - W czasie audytu sprawdzamy, czy obiekt jest monitorowany, a na korytarzach albo w pasa¿ach wytyczono linie u³atwiaj¹ce zachowanie dystansu b¹dŸ zamieszczono oznakowania lub plakaty informuj¹ce o obowi¹zku zachowania dystansu spo³ecznego.

Etykieta SafeGuard poœwiadcza, ¿e audytowany obiekt dzia³a w zgodzie z wymogami re¿imu sanitarnego. – To jasna informacja dla klientów, ¿e miejsce stosuje siê do zasad. Oznaczone etykiet¹ obiekty automatycznie pojawiaj¹ siê tak¿e na specjalnej interaktywnej mapie, do której ka¿dy ma dostêp – mówi Joanna Waberska. - W przypadku centrum handlowego nie bez znaczenia s¹ równie¿ kwestie wizerunkowe. Dziêki takiej weryfikacji klienci i pracownicy mog¹ siê czuæ bezpieczniej, wiedz¹c, ¿e zarz¹d obiektu dok³ada wszelkich starañ, by przestrzegaæ norm i zapewniæ wszystkim bezpieczeñstwo.

Sprawdzane maj¹ byæ tak¿e zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne. Program Bezpieczny Punkt bazuje na podobnych za³o¿eniach.

- Certyfikaty u³atwiaj¹ weryfikacjê placówek w Polsce i na ca³ym œwiecie, potwierdzaj¹c zgodnoœæ obiektów z miêdzynarodowymi i krajowymi wytycznymi sanitarnymi – podsumowuje Witold D¿ugan, dyrektor certyfikacji w Bureau Veritas Polska. - Zarówno goœcie, jak i klienci oraz partnerzy biznesowi mog¹ zweryfikowaæ, czy wybrane przez nich hotel, restauracja, stacja paliw, bank czy biurowiec wdro¿y³y i konsekwentnie stosuj¹ odpowiednie wymagania sanitarne.

Football news:

Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two