Poland

Gabriela Morawska-Stanecka: Wyrok TK wynika z tchórzostwa

Spór o aborcjê

Gabriela Morawska-Stanecka

tv.rp.pl

Kobiety nie odpuszcz¹ i bêd¹ nadal protestowa³y – mówi Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarsza³ek Senatu (Lewica).

Do nowej ustawy covidovej zg³oszono poprawkê, pozwalaj¹c¹ na to, by wojewodowie mogli wzywaæ do pracy lekarzy, którzy s¹ parlamentarzystami. Czy ta powinna zostaæ przyjêta?

Je¿eli bêdzie sytuacja, która tego wymaga, to wszyscy lekarze, którzy s¹ w stanie pracowaæ, powinni byæ tym nakazem objêci. A jeœli osoby cywilne bêd¹ potrzebne do walki z pandemi¹, to i ja jestem w stanie wykonaæ pewne niemedyczne czynnoœci. Bardzo wiele rzeczy w szpitalach jest do zrobienia, które nie wymagaj¹ medycznego przeszkolenia, np. mierzenie temperatury i wype³nianie dokumentacji. Mia³am przeszkolenie sanitarne, wiêc jestem gotowa, aby siê stawiæ, chocia¿ lekarzem nie jestem. Mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e ka¿de rêce bêd¹ potrzebne do pomocy, je¿eli pracownicy szpitali bêd¹ chorowaæ.

TK wyda³ wyrok, który uznaje za niezgodn¹ z konstytucj¹ jedn¹ z trzech przes³anek legalnej aborcji, chodzi o nieusuwaln¹ wadê p³odu. Co bêdzie dalej?

Ten wyrok jest dowodem na tchórzostwo PiS, wielu konstytucjonalistów i specjalistów twierdzi, ¿e je¿eli PiS chcia³o zmieniæ ten przepis, to trzeba to by³o przeprowadziæ przez Sejm i Senat. PiS nie mia³o na to odwagi, wola³o to zrobiæ rêkami Julii Przy³êbskiej i Trybuna³u zwanego konstytucyjnym. Ten wyrok jest obarczony powa¿n¹ wad¹ prawn¹, poniewa¿ sk³ad sêdziowski by³ nienale¿ycie obsadzony. Orzeka³y tam osoby, które zosta³y wybrane na stanowiska ju¿ wczeœniej zajête. Jako prawniczka podkreœlam, ¿e je¿eli sk³ad jest nienale¿ycie obsadzony, to zachodzi niewa¿noœæ postêpowania.

Protesty przeciw wyrokowi TK bêd¹ trwa³y?

Jaros³aw Kaczyñski myœla³, ¿e w pandemii nikt nie wyjdzie na ulice, no to dosta³ próbkê tego, ¿e jednak ktoœ wyszed³ i protestowa³. Kobiety nie odpuszcz¹ i bêd¹ protestowa³y nadal. To efekt tego, ¿e przez 30 lat œrodowiska postêpowe by³y hamowane przez œrodowiska liberalne, które mówi³y, ¿e nie nale¿y ruszaæ tego kompromisu aborcyjnego, bo przecie¿ ka¿dy z czegoœ zrezygnowa³ i w przysz³oœci mog³oby byæ gorzej, je¿eli zaczniemy przy tym „grzebaæ". Jakoœ tak siê sta³o, ¿e œrodowiska lewicowe po 1996 roku przesta³y siê dopominaæ o liberalizacjê, a jednak œrodowiska fundamentalistyczne absolutnie nie przesta³y siê domagaæ ca³kowitego zakazu aborcji.

Interweniowa³a pani podczas demonstracji w Katowicach.

Interweniowa³am w sprawie zatrzymania pos³a Lewicy Macieja Kopca, który próbowa³ pomóc osobie rzuconej przez policjê na ziemiê i skutej kajdankami. Policja obezw³adni³a go i wywlok³a z t³umu, mimo ¿e krzycza³, ¿e jest pos³em. Odepchniêto te¿ brutalnie pos³ankê Monikê Rosê. Podesz³am wtedy do drzwi policyjnego samochodu, pokazuj¹c przez szybê legitymacjê senatorki. Policjant w³aœnie studiowa³ legitymacjê pos³a Kopca. Kiedy podesz³am do okna od jego strony, spojrza³ na mnie, w³¹czy³ koguta i odjecha³ w nieznanym kierunku.

W koñcu pos³a zawieziono pod komendê wojewódzk¹ i wypuszczono: by³ poturbowany, ze st³uczonym szk³em w okularach, w podartej koszuli. Policja dobrze wiedzia³a, ¿e to pose³, jestem tego œwiadkiem. Ca³a interwencja by³a skandaliczna.

Jaki jest teraz stan prawny?

To jest piek³o kobiet, odebranie im prawa do decydowania o w³asnym ¿yciu, o zdrowiu, prywatnoœci i godnoœci. Taki jest stan faktyczny. Prawnie wyrok bêdzie móg³ zostaæ zmieniony tylko przez sam Trybuna³, poniewa¿ mo¿e on dokonaæ reasumpcji, ale do tego trzeba najpierw zmieniæ jego sk³ad. S¹ œrodowiska kobiet dobrze sytuowanych, które uwa¿a³y przez d³ugi czas, ¿e problem zakazu aborcji ich nie dotyczy, poniewa¿ staæ je na prywatnego lekarza ginekologa, na dobr¹ antykoncepcjê i na wysoki poziom prywatnej opieki medycznej. Nie musz¹ czekaæ na badania genetyczne miesi¹cami, mog¹ to zrobiæ prywatnie, bo maj¹ na to pieni¹dze, a je¿eli bêdzie jakiœ problem, to wyjad¹ za granicê i ci¹¿ê usun¹. I dzisiaj ja mówiê tym œrodowiskom: nie, tak ju¿ nie bêdzie, bo je¿eli ci¹¿a zostanie zarejestrowana, a kobieta wyjedzie za granicê i ta ci¹¿a „wyparuje", to ktoœ siê zacznie ni¹ interesowaæ.

Jaki jest cel takich dzia³añ?

Fundamentaliœci zmierzaj¹ do tego, ¿eby kobiety by³y zmuszone do rodzenia, ¿eby by³y pod kontrol¹ pañstwa. Moja mama i jej kole¿anki opowiada³y przed laty, ¿e jest taki kraj kilkaset kilometrów od Polski, gdzie jest takie w³aœnie prawo.

To by³a Rumunia za Ceausescu. Jaros³aw Kaczyñski zmieni³ siê w pana Ceausescu i stworzy³ kobietom w Polsce takie prawo. Dzisiaj Europejki bêd¹ pokazywa³y Polskê, tak jak nasze matki pokazywa³y Rumuniê, i zastanawia³y siê, jak ktoœ móg³ wymyœliæ coœ tak nieludzkiego.

wspó³praca Karol Ikonowicz

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca