Poland

Fuzja LVMH-Tiffany uratowana, za niższą cenę

Podczas rozmów ustalono now¹ cenê 131,50 dolarów za akcjê Tiffany wobec 135 dolarów uzgodnionych wczeœniej — poinformowa³y w komunikacie. To oznacza, ¿e cena kupna zmaleje o 425 mln dolarów (ok. 3 proc.) z ustalonych o 16 mld do ok. 158 mld. Inne warunki fuzji pozosta³y bez zmiany, og³oszone porozumienie „koñczy wszystkie dzia³ania prawne LVMH i Tiffany w s¹dzie stanu Delaware”. Operacja maj¹ca zgodê organów konkurencji powinna zostaæ sfinalizowana na pocz¹tku 2021 r., zale¿nie od aprobaty udzia³owców — doda³a firma jubilerska. Zgodnie ze zmienion¹ umow¹ Tiffany wyp³aci 19 listopada zwyk³¹ kwartaln¹ dywidendê.

„Jesteœmy jak zawsze przekonani o wspania³ym potencjale marki Tiffany i wierzymy, ¿e LVMH jest w³aœciwym domem dla niej i jej pracowników podczas pasjonuj¹cego nastêpnego etapu” — oœwiadczy³ w komunikacie francuski miliarder Bernard Arnault kieruj¹cy grup¹ LVMH. Zakup pozwoli francuskiej grupie wzmocniæ w³asny, najmniej istotny dzia³ zegarków i bi¿uterii, z markami Bulgari i Tag Heuer i rozwijaæ siê w jednej z najbardziej dynamicznych dziedzin sektora luksusu zwiêkszaj¹c obecnoœæ w Stanach — uwa¿a Reuter.

W œwiecie gigantycznych fuzji rabat 425 mln dolarów od sumy 16 mld wydaje siê drobiazgiem. Ale Francuzi liczyli ka¿dego centa chc¹c zakoñczyæ spór przez Atlantyk i zawrzeæ now¹ umowê o nieco ni¿szej cenie — wynika z wypowiedzi 5 rozmówców Reutera. Dla 71-letniego Bernarda Arnault nazywanego „wilkiem w kaszmirowym ubraniu” z racji agresywnej taktyki w interesach, samo uzyskanie rabatu by³o warte starañ, nawet jeœli oznacza zaledwie 3 proc ceny. — Mia³ tak¹ zasadê: frank jest dla niego frankiem. Nie przep³aca, bo jest Bernardem Arnault — stwierdzi³ jeden z nich.

Fuzjê uzgodniono przed pandemi¹, która zmusi³a do zamykania salonów sprzeda¿y i oœrodków produkcji. LVMH t³umaczy³ we wrzeœniu, ¿e nie móg³ zakoñczyæ umowy do 24 listopada z powodu pisma szefa dyplomacji Francji, aby odroczyæ zakup, bo istnieje groŸba nowych ce³ w USA na wyroby z Francji. Wed³ug rz¹dowych Ÿróde³, pismo nie by³o wi¹¿¹ce, a minister og³osi³, ¿e wynika³o ze œledztwa przeprowadzonego przez tê grupê, wtedy Tiffany z³o¿y³a pozew w s¹dzie w Wilmington (Delaware) zarzucaj¹c Francuzom wykorzystanie pretekstu do odst¹pienia od umowy.

W opinii wtajemniczonych, Arnaulta rozsierdzi³a decyzja Tiffany o wyp³acie kwartalnej dywidendy 0,58 dolara w maju i sierpniu, w czasie gdy inne grupy segmentu premium zawiesi³y albo ograniczy³y takie wyp³aty z powodu kryzysu sanitarnego. Wtedy upar³ siê, ¿e nie wykona umowy na pierwotnych warunkach. — Wysokoœæ rabatu jest œmieszna. ale trzeba na to spojrzeæ z punktu widzenia Arnaulta. To rodzaj miliardera-centusia — stwierdzi³ pewien bankier.

Wyp³atê dywidendy, ok. 70 mln dolarów kwartalnie przewidywa³a pierwotna umowa, w interesie akcjonariuszy Tiffany. Zmiana warunków pozwala jej wyp³aciæ kolejn¹ w listopadzie, ³¹cznie 280 mln dolarów rocznie, czyli mniej od pieniêdzy, jakie Arnault zaoszczêdzi³ na przywróceniu Amerykanów do sto³u rozmów. — Moim zdaniem, chcia³ pokazaæ, ¿e nie lubi naci¹gania go dlatego, ¿e jest miliarderem i p³acenia za coœ, czego on uwa¿a, ¿e nie powinien p³aciæ, np. dywidend Tiffany — stwierdzi³ analityk z banku Bernstein, Luca Solca.

Obecna ugoda oznacza hamulec dla rosn¹cych kosztów prawnych, które mog³yby dojœæ do 50 mln dolarów dla ka¿dej grupy, gdyby batalia w s¹dzie z Delaware przesz³a pe³n¹ procedurê. — Znowu zapanowa³a mi³oœæ miêdzy obu grupami. Tiffany mo¿e sprzedawaæ brylanty przed œwiêtami zamiast wydawaæ pieni¹dze na rozmowy z prawnikami — stwierdzi³a kolejna osoba znaj¹ca sytuacjê.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry