Poland

Fundacja rodzinna zadba o integralność majątku

Fundacja rodzinna

Adobe Stock

Pod koniec wrzeœnia Ministerstwo Rozwoju zadeklarowa³o rych³e upublicznienie projektu ustawy o fundacji rodzinnej, a jego wejœcie w ¿ycie od 1 stycznia 2022 r. - to odpowiedŸ na potrzeby biznesu. Co taka ustawa powinna regulowaæ?

Trzydzieœci lat albo i wiêcej – tyle zajê³o polskim przedsiêbiorcom dojœcie do maj¹tku, który chcieliby pozostawiæ w rêkach rodziny na pokolenia. Ale jak to zrobiæ, ¿eby przekazaæ go kolejnemu pokoleniu i jednoczeœnie, ¿eby to kolejne pokolenie zadba³o o maj¹tek tak jak ci, którzy go tworzyli? By nie myœleli jedynie w korzyœciach ekonomicznych, ale o przyjemnoœci i trudach budowania biznesu. Jak poprowadziæ sukcesjê, by dzieci nie roztrwoni³y maj¹tku i wysi³ku, i marzeñ w³aœcicieli, pracowników i partnerów biznesowych? Jak zaplanowaæ sukcesjê by rodzina nie wesz³a w kolejny konflikt? Jak zadbaæ o resztkê relacji wœród najbli¿szych?

Od kilkunastu miesiêcy czekamy na wynik prac nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Projekt, który jest wynikiem pracy i determinacji wielu osób zaanga¿owanych w powstanie w polskim porz¹dku prawnym rozwi¹zania, jak dot¹d niedostêpnego w naszym kraju, a zbyt kosztownego by go stosowaæ czerpi¹c z zagranicznych ju...

Football news:

Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan