Poland

Frankowicze znów skarżą się na mBank

Bloomberg

Bank twierdzi, ¿e respektuje prawomocne wyroki. Klienci s¹ innego zdania. UOKiK przyjrzy siê sprawie.

Frankowicze skar¿¹ siê, ¿e mBank utrudnia wyegzekwowanie prawomocnych wyroków s¹dów w sprawach frankowych, które czasami koñcz¹ siê postêpowaniem egzekucyjnym wobec banku. Zdarza siê, ¿e bank nie chce wykreœliæ hipoteki, a w przypadku wyroków skutkuj¹cych tzw. odfrankowieniem nie chce wydaæ nowego harmonogramu sp³aty. Paradoksalnie mimo nieuznawania prawomocnych wyroków, bank jednoczeœnie rozsy³a – o czym pisaliœmy ostatnio – wezwania do op³aty za korzystanie z kapita³u.

Dla klientów to przeszkoda, bo ogranicza im to mo¿liwoœæ sprzeda¿y nieruchomoœci, musz¹ te¿ ponieœæ kolejne koszty postêpowañ. mBank deklaruje, ¿e respektuje wszystkie prawomocne orzeczenia s¹dów, w tym dotycz¹ce spraw frankowych, i bêdzie je wykonywa³. „Nie utrudniamy ich egzekwowania. Wykreœlenie hipoteki zabezpieczaj¹cej kredyt jest konsekwencj¹ niektórych orzeczeñ w sprawach frankowych i bank bêdzie siê do nich stosowa³. W czêœci spraw korzystamy z przys³uguj¹cego nam prawa do z³o¿enia wniosku o wstrzymanie wykonalnoœci i skutecznoœci wyroku s¹du II instancji, co mo¿e skutkowaæ opóŸnieniem w wyp³acie zas¹dzonej p³atnoœci"– odpowiada bank.

– Postêpowanie mBanku jest dobrze przemyœlanym dzia³aniem, choæ zmierzaj¹cym w z³ym kierunku, tak¿e z perspektywy interesów banku. Z punktu widzenia krótkoterminowych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z prawomocnych wyroków w niektórych przypadkach bankowi uda siê zyskaæ na czasie, ale kosztem dodatkowych postêpowañ, m.in. egzekucyjnych czy ustalenia stanu rzeczywistego ksiêgi wieczystej. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o szkodzie wizerunkowej i utracie zaufania kolejnych klientów, które ciê¿ko bêdzie naprawiæ nawet sprawnym specjalistom z zakresu PR – ocenia Jêdrzej Jachira, partner w Kancelarii Prawnej Adam Sobota reprezentuj¹cej frankowiczów.

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie otrzymuje skarg na odmowê wydania nowego harmonogramu sp³aty rat czy wykreœlenia hipoteki. – Jeœli okaza³oby siê, ¿e to nie jednostkowy problem, nie wykluczam podjêcia dzia³añ maj¹cych zapewniæ przestrzeganie przez bank praw konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years