Poland

Frankowicze. „Do tej pory propozycje ugód były niekorzystne”

MP Finanse domowe

Frankowicze. Ka¿d¹ propozycjê banku trzeba rozwa¿yæ, nie zgadzaæ siê na ni¹ od razu

Adobe Stock

Banki coraz czêœciej proponuj¹ zmiany warunków umowy na kredyt we frankach szwajcarskich. Jednak nie zawsze s¹ one korzystne dla klientów.

Pod koniec ubieg³ego roku Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowa³a bankom, aby zaczê³y wreszcie dawaæ klientom atrakcyjne warunki ugód. Chodzi o to, by uchroniæ sektor przed dalsz¹ fal¹ pora¿ek w s¹dach i wielkimi kosztami.

Banki przegrywaj¹ w s¹dach

Rosn¹ca liczba spraw s¹dowych, lawinowo ju¿ przegrywanych przez banki (na razie g³ównie w pierwszej instancji), oznacza spore koszty dla sektora finansowego. W³aœnie ten problem próbuje jakoœ rozwi¹zaæ KNF, która domaga siê od banków, aby zaczê³y oferowaæ ugody frankowiczom. Maj¹ polegaæ na potraktowaniu tych hipotek tak, jakby od pocz¹tku by³y kredytami w z³otych.

Czy to korzystna dla klientów propozycja? Diabe³ tkwi w szczegó³ach. Przede wszystkim wa¿ne jest to, kiedy kredyt zosta³ zaci¹gniêty: im ni¿szy by³ wtedy kurs CHF/PLN, tym wiêksz¹ korzyœæ mo¿e odnieœæ klient. Zatem potencjalnie najwiêksze korzyœci mog¹ odnieœæ frankowicze podpisuj¹cy umowy w 2008 r., gdy za franka p³acono tylko 2 z³ (dziœ jest to 4,12 z³). Korzyœci w razie kredytu zaci¹gniêtego w po³owie 2006 r. przy kursie CHF/PLN 2,52 s¹ ju¿ mniejsze.

Pomimo propozycji systemowego rozwi¹zania, nie ma jednej wersji ugody z kredytobiorcami. Banki proponuj¹ ró¿ne warianty i takie dopasowanie treœci do swoich warunków, ¿eby jak najmniej straciæ. Ka¿dy bank jest w nieco innej sytuacji.

– Do tej pory propozycje banków by³y niekorzystne dla kredytobiorców. Nie znam ¿adnego przypadku, by jakikolwiek bank wyrazi³ dobrowolnie zgodê na ugodê i porozumienie z klientem, na korzystnych dla niego warunkach, czyli aby kredyt CHF „przekszta³ciæ” na z³otowy po kursie uruchomienia i przy oprocentowaniu WIBOR + mar¿a – mówi mówi adw. Karolina Krupiñska, szefowa departamentu prawnego w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa.

– Oczywiœcie ka¿d¹ propozycjê banku trzeba rozwa¿yæ, nie zgadzaæ siê na ni¹ od razu, lecz poddaæ ocenie. Najlepiej kancelarii prawnej, która specjalizuje siê w sporach kredytowych. Niewykluczone przecie¿, ¿e propozycja banku bêdzie dla frankowicza korzystna jedynie z pozoru – dodaje.

Jak wskazuje przyk³adem s¹ rozsy³ane ostatnio propozycje ugody ze strony Banku Millennium.

– Po naszych analizach tej propozycji i rekomendacjach kredytobiorcy rezygnowali z dalszych rozmów z bankiem. Po prostu w s¹dzie mog¹ zyskaæ znacznie wiêcej – mówi Krupiñska.

Pod presj¹ kosztów

Kredytobiorca podpisuj¹cy ugodê z bankiem musi pamiêtaæ, ¿e decyzja o porozumieniu mo¿e skutkowaæ brakiem mo¿liwoœci ewentualnego postêpowania s¹dowego w przysz³oœci, ryzykiem wy¿szej raty kredytowej (przy zmianie oprocentowania) oraz wzrostem ca³ego zobowi¹zania. Banki nie wspominaj¹ te¿ w swoich propozycjach o rozliczeniu poczynionych ju¿ nadp³at.

Banki bêd¹ coraz mocniej naciskaæ na ugody na ich warunkach – nic dziwnego, inny scenariusz to proces s¹dowy, a tam przegrywaj¹ 9 na 10 spraw o ustalenie niewa¿noœci umowy frankowej. Porozumienia z kredytobiorcami bêd¹ dla nich lepsze ni¿ wyp³aty i koszty tych procesów. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, ¿e w po³owie 2020r. umowy w helweckiej walucie mia³o 768 tys. Polaków. Ostatnie dane o portfelach instytucji finansowych pokazuj¹, ¿e przesta³y bagatelizowaæ ten problem. Rezerwy wszystkich banków na sprawy zwi¹zane z kredytami frankowymi siêgaj¹ ju¿ 5 mld z³. W IV kwartale 2020 r. utworzy³y kolejne ogromne rezerwy.

Wzrost liczby wytoczonych powództw dotycz¹cych niewa¿noœci umów powi¹zanych kursem franka szwajcarskiego w 2020 r. by³ dwukrotny w stosunku do roku wczeœniejszego i w ostatnim kwartale przyspiesza³ lawinowo. Ju¿ 8 proc. kredytobiorców rozpoczê³o bataliê o swoje prawa.

Jest nadzieja, ¿e ju¿ wkrótce sprawy mog¹ byæ rozstrzygane szybciej, a frankowicze zyskaj¹ jeszcze wiêksz¹ przewagê w s¹dach. S¹d Najwy¿szy (III CZP 11/20) potwierdzi³ w Uchwale w po³owie lutego, ¿e w przypadku stwierdzenia niewa¿noœci umowy kredytu w³aœciw¹ i prawid³ow¹ metod¹ rozliczeñ jest teoria dwóch kondykcji. Jest to dobra wiadomoœæ dla frankowiczów – uchwa³a oznacza bowiem, kredytobiorcy mog¹ dochodziæ od banku zwrotu wszystkich kwot uiszczonych na podstawie niewa¿nej umowy kredytu, nie zaœ tylko kwot zap³aconych ponad kwotê wyp³aconego im kapita³u.

Ugoda z bankiem mo¿e byæ jednak tak¿e atrakcyjn¹ opcj¹ dla tych, którzy z ró¿nych powodów nie chc¹ wchodziæ na drogê s¹dow¹, np. s¹ nie do koñca przekonani, czy wygraj¹, nie chc¹ anga¿owaæ pieniêdzy, czasu i energii na d³ugotrwa³y spór. Zalet¹ ugód jest to, ¿e mo¿na dogadaæ siê z bankiem w prosty, tani i szybki sposób.

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project