Poland

Francuski pałac amerykańskiego bohatera na sprzedaż

Château des Valettes, nale¿¹cy do François Joseph Paul de Grasse, francuskiego markiza i amerykañskiego bohatera wojny niepodleg³oœæ zosta³ wystawiony na sprzeda¿.

XVII-letni pa³ac, znajduj¹cy siê w departamencie Alpy Nadmorskie, zosta³ wystawiony na sprzeda¿ za 12,5 mln euro czyli ponad 57 mln z³otych. Ca³a posiad³oœæ ma niemal 5 hektarów powierzchni.

Admira³ François-Joseph Paul, markiz de Grasse Tilly, hrabia de Grasse dowodzi³ flot¹ francusk¹ w zwyciêskiej bitwie w Zatoce Chesapeake w 1781 r., która bezpoœrednio doprowadzi³a do kapitulacji Brytyjczyków pod Yorktown a tak¿e zwyciêstwa Amerykanów w wojnie o niepodleg³oœæ.

Château des Valettes zosta³ gruntownie wyremontowany, co trwa³o szeœæ miesiêcy. Dwupiêtrowy pa³ac ma powierzchniê oko³o 800 metrów kwadratowych w tym siedem sypialni, piêæ ³azienek oraz piwnicê z pomieszczeniem na wina oraz sala do bilardu, a tak¿e dwie sypialnie dla pracowników. W pa³acu jest te¿ biuro i biblioteka, du¿a kuchnia, jadalnia i kilka salonów. Dom otacza prywatny ogród w którym jest taras, staw z rybami, kort tenisowy oraz basen.

Na terenie posiad³oœci jest te¿ oddzielny domek dla goœci z czterema sypialniami i trzema ³azienka oraz gara¿ na trzy samochody. Kolejny dom na terenie posiad³oœci jest przeznaczony dla dozorcy - ma salon, kuchniê, szatniê, cztery sypialnie i dwie ³azienki.

Pa³ac des Valettes po³o¿ony jest w przepiêknym regionie w po³udniowo-wschodniej Francji - w dolinie miêdzy dwoma miejscowoœciami Bar-Sur-Loup i Tourrettes-Sur-Loup. Do najbli¿szego lotniska w Nicei mo¿na dojechaæ samochodem w 40 minut. Wed³ug agencji nieruchomoœci zajmuj¹cej siê jej sprzeda¿¹, to jedna z naj³adniejszych posiad³oœci w tym regionie Francji.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million