Poland

Francuski astronom: Spadł meteoryt. Przeszukajcie ogrody

Francuscy astronomowie prosz¹ o pomoc w znalezieniu meteorytu, który spad³ na ziemiê w okolicach miasta Bordeaux.

W ubieg³¹ sobotê oko³o godziny 22.43, w pobli¿u miasta Bordeaux w po³udniowo-zachodniej Francji, na ziemiê spad³ meteoryt. Szacuje siê, ¿e wa¿y on oko³o 150 gramów i jest wielkoœci moreli.

- Meteoryt, który spad³ zaledwie kilka dni temu, nie zosta³ zmieniony przez œrodowisko ziemskie i dlatego zawiera informacje bardzo cenne dla naukowców - zaznaczy³ w rozmowie z agencj¹ AFP Mickael Wilmart ze stowarzyszenia edukacji astronomicznej A Ciel Ouvert. - Rozmiar meteorytu i obszar, na który móg³ spaœæ, sprawiaj¹, ¿e jest to szukanie ig³y w stogu siana - doda³.

Stowarzyszenie astronomiczne zaapelowa³o w mediach spo³ecznoœciowych, aby mieszkañcy w okolicy Bordeaux sprawdzili swoje najbli¿sze otoczenie. Rozwieszono równie¿ plakaty informacyjne. - Liczymy na to, ¿e ludzie przeszukaj¹ swoje ogrody i okolice domów. Jest szansa, ¿e natkn¹ siê na niego - podkreœli³ Wilmart.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR