Poland

Francuscy związkowcy szykują na 1 lutego mobilizację

Od pocz¹tku lutego rozpocznie siê we Francji zwi¹zkowy protest w obronie kierowców ciê¿arówek. Jego forma nie jest znana.

We wspólnym komunikacie prasowym zwi¹zków zawodowych CFDT, CGT, FO, CFTC, CFECGC dzia³acze wzywaj¹ wszystkich pracowników bran¿y transportu drogowego do zmobilizowania siê do przygotowania dzia³añ, „które bêd¹ widoczne na terenie ca³ego kraju od poniedzia³ku 1 lutego 2021 roku”.

Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ ministrowi transportu, ¿e nie martwi siê o los kierowców, a – jak przypominaj¹ – nie brakuje gor¹cych tematów: rozprzestrzenianie siê wirusa, konsekwencje brexitu i obowi¹zkowe testy PCR na powrót z Wielkiej Brytanii, godzina policyjna, otwieranie przydro¿nych restauracji, urlop na zakoñczenie zajêæ itp. Zwi¹zkowcy nie zdecydowali, jak¹ formê mo¿e przybraæ ta mobilizacja.

Niezadowoleni z pracy francuskiego rz¹du s¹ tak¿e pracodawcy. Ich stowarzyszenie FNTR bezskutecznie apeluje o obni¿enie danin publicznych i zauwa¿a, ¿e „W³adze publiczne maj¹ niefortunny zwyczaj traktowania przedsiêbiorstw transportu drogowego jako jednej ze zmiennych dostosowawczych ich polityki fiskalnej. Podatek od osi, podatek od paliwa, podatek magazynowy, podatki parkingowe i op³aty drogowe. Pojazdy ciê¿arowe ju¿ p³ac¹ prawie 7 mld euro rocznie i wnosz¹ rocznie 39 mld euro finansowanie infrastruktury.” FNTR wskazuje, ¿e przewoŸnicy od d³u¿szego czasu wycofuj¹ siê z d³u¿szych tras (dwie trzecie ciê¿arówek pracuje na dystansach do 150 km), a brak kierowców i rosn¹ce koszty hamuj¹ rozwój przedsiebiorstw.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December