Poland

Francja zaczyna wychodzić z lockdownu

We Francji rozpoczyna siê wychodzenie z lockdownu. Po raz pierwszy od miesi¹ca w sobotê bêd¹ otwarte wszystkie sklepy i œwi¹tynie, ale z odpowiednimi restrykcjami sanitarnymi.

W sklepach obowi¹zuje nakaz noszenia maseczek i dezynfekowania r¹k. W supermarketach o powierzchni przekraczaj¹cej czterysta metrów kwadratowych obowi¹zuje limit obecnoœci klientów i regulacji ruchu. Mniejsze sklepy mo¿e odwiedzaæ jedna osoba na osiem metrów kwadratowych.

Wierni mog¹ braæ udzia³ w uroczystoœciach religijnych, ale w œwi¹tyniach obowi¹zuje limit trzydziestu osób. Episkopat krytykuje te rz¹dowe przepisy i domaga siê luŸniejszych regulacji.

Po raz pierwszy od miesi¹ca Francuzi bêd¹ te¿ mogli wyjœæ na d³u¿szy spacer - maksymalnie na trzy godziny w obrêbie dwudziestu kilometrów od miejsca zamieszkania.

Pracê bêd¹ mog³y wznowiæ szko³y jazdy, z zachowaniem restrykcji sanitarnych.

Nastêpna faza wychodzenia z lockdownu rozpocznie siê 15 grudnia, jeœli poziom zachorowañ nadal bêdzie spada³.

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto