Poland

Francja: W weekend zaszczepiono ponad pół miliona osób

W tymczasowych punktach medycznych, które uruchomiono w ramach masowej akcji szczepieñ przeciwko COVID-19 we Francji, w ubieg³y weekend zaszczepiono ponad pó³ miliona osób.

Od pi¹tku do niedzieli we Francji zaszczepiono ponad piêæset osiemdziesi¹t tysiêcy osób. To dwa razy wiêcej ni¿ w poprzedni weekend - poinformowa³ francuski premier Jean Castex. Pierwsz¹ dawkê szczepionki otrzyma³y niemal cztery miliony obywateli.

Jak podkreœla francuski rz¹d, przyspieszenie procesu szczepieñ to jeden ze sposobów, aby unikn¹æ trzeciego ogólnokrajowego lockdownu.

We Francji rozwa¿a siê tak¿e wprowadzenie obowi¹zkowych szczepieñ przeciwko COVID-19 dla personelu medycznego. Jak wynika z danych, zaledwie jedna trzecia z tej grupy przyjê³a szczepionkê. 

W niedzielê na francuskich oddzia³ach intensywnej terapii przebywa³o ponad trzy tysi¹ce siedmiuset pacjentów.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals