Poland

Francja: Pierwsza wegańska restauracja z gwiazdką Michelin

Kuchnia wegañska

AdobeStock

Gwiazdka Michelin to najbardziej presti¿owa nagroda kulinarna na œwiecie, przyznawana za walory smakowe. W tym roku wyró¿niona zosta³a wegañska restauracja ONA w mieœcie Ares. To pierwszy raz kiedy we Francji nagroda zosta³a przyznana lokalowi, który nie wykorzystuje produktów odzwierzêcych.

ONA, restauracja w po³udniowo-zachodniej Francji, jako pierwszy wegañski lokal w kraju, zdoby³a gwiazdkê Michelin. Jej nazwa pochodzi od s³ów „Origine Non Animale”, co oznacza tyle co „Pochodzenie niezwierzêce”. Lokal znajduj¹cy siê niedaleko Bordeaux, za³o¿ony zosta³ w 2016 roku dziêki finansowaniu spo³ecznoœciowemu i kredytowi, którego udzieli³ bank Le Nef, specjalizuj¹cy siê we wspomaganiu projektów, które uwa¿a za etyczne.

Jak powiedzia³a w³aœcicielka restauracji Claire Vallee, „kiedy otrzyma³a telefon z przewodnika Michelin informuj¹cy j¹ o nagrodzie, poczu³a siê, jakby potr¹ci³ j¹ poci¹g”.  - To pokazuje, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych - podkreœli³a. Poza klasycznym wyró¿nieniem, lokal zdoby³ równie¿ zielon¹ gwiazdkê, któr¹ Michelin wprowadzi³ w zesz³ym roku. To nagroda dla restauracji, które maj¹ dobre wyniki w zakresie etycznych praktyk.

Jak zaznaczy³a rzeczniczka przewodnika Michelin, „ONA to pierwsza wegañska restauracja we Francji, która zdoby³a gwiazdkê”.

Vallee jest obecnie uwa¿ana za pionierkê kuchni wegañskiej w krajui. Choæ restauracja ONA, z powodu ograniczeñ zwi¹zanych z pandemi¹ COVID-19, musia³a zostaæ zamkniêta, w³aœcicielka zaznaczy³a, ¿e nagroda daje jej nadziejê. - Najwa¿niejsze to czerpaæ z tego radoœæ - doda³a.

Przewodnik Michelin to seria przewodników po krajach œwiata, wydawanych przez francuskie przedsiêbiorstwo Michelin. Pierwsza edycja, opisuj¹ca Francjê, ukaza³a siê w 1900 roku. Przewodniki Michelin dziel¹ siê na seriê przewodników gastronomicznych, opisuj¹cych hotele i restauracje, oraz seriê przewodników turystycznych. W obydwu seriach zamieszczane s¹ oceny obiektów, którym przyznawane s¹ gwiazdki wed³ug trzystopniowej skali.

Football news:

Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)
Cunde from Seville is potentially the best defender on the planet. He was inspired by Cannavaro and is very similar to Sergio Ramos
Ibrahimovic returns to the Swedish national team (FotbollDirekt)