Poland

Francja ma dość. Nakłada podatek cyfrowy na techno-gigantów

Bloomberg

Nie czekaj¹c na globalne ustalenia, np. w ramach OECD rz¹d francuski rozes³a³ do gigantów technologicznych, g³ównie z USA, informacjê o rozpoczêciu naliczania podatku.

Informacjê o tym poda³y czo³owe media jak dziennik „Financial Times” czy agencje Reuters i AFP. Ju¿ od kilku lat francuski minister gospodarki Bruno Le Maire usilnie naciska³ na tak¹ zmianê, ale Francja ugiê³a siê pod presj¹ administracji Donalda Trumpa i groŸb¹ ce³ odwetowych, wiec mimo uchwalenia ustawy o podatku cyfrowym nie by³ on pobierany. Teraz nast¹pi³a zmiana, poniewa¿ zapowiadane negocjacje ramowego porozumienia o podatku cyfrowym w ramach OECD nie przynios³y ¿adnych efektów.

Firmy technologiczne jak Google, Facebook, Apple nie s¹ odpowiednio opodatkowane, mog¹ generowaæ dochody w jednym kraju, ale zg³aszaj¹ siê do organów podatkowych w innym, zazwyczaj w takim o niskim podatku od osób prawnych, aby zoptymalizowaæ wyniki finansowe. W Europie na takim podejœciu wiele lat zyskiwa³y Irlandia czy Luksemburg, w których koncerny mia³y swoje centra rozliczeniowe, w innych krajach zazwyczaj nie p³ac¹c nic.

Mimo tego Francji nie siê jednak uzyskaæ wsparcia z innych krajów europejskich – europejska polityka podatkowa wymaga jednomyœlnej decyzji cz³onków Unii Europejskiej. Rz¹d postanowi³ nie czekaæ na inne kraje europejskie i zacz¹³ pracowaæ nad w³asnym lokalnym podatkiem. Zgodnie z nim podatkowi podlegaj¹ firmy z ponad 750 mln euro przychodów na ca³ym œwiecie i 25 mln euro we Francji. Trzeba te¿ online prowadziæ platformê handlow¹ (Amazon, Uber, Airbnb…) lub firmê reklamow¹ (Facebook, Google, Criteo…). Takie firmy maj¹ zap³aciæ 3 proc. podatek od wygenerowanych we Francji przychodów. OECD wci¹¿ pracuje nad sposobem odpowiedniego opodatkowania firm technologicznych na ca³ym œwieci, ale kompromisu nie ma.

Francja i Stany Zjednoczone od kilku lat k³óc¹ siê o podatek od technologii. W sierpniu 2019 r.  prezydent USA Donald Trump i prezydent Francji Emmanuel Macron zawarli porozumienie, zgodnie z którym francuski rz¹d zniesie podatek, gdy tylko OECD znajdzie sposób na odpowiednie opodatkowanie firm technologicznych.

W grudniu 2019 r. USA zagrozi³y 100 proc. c³em na francuskie wino, sery i torebki, poniewa¿ poprzednia umowa nie by³a ich zdaniem odpowiednia. Ce³ dotychczas nie wprowadzono.

Polska tak¿e planowa³a sama wprowadziæ podatek cyfrowy, jednak pod naciskiem USA z pomys³u siê wycofano. Obecnie rz¹d pytany o prace nad takim rozwi¹zaniem podkreœla, i¿ czeka na wyniki rozmów w OECD.

Football news:

Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen
Flick on 4-0 with Schalke: After 2 defeats to Bayern, it was important to return stability
Ian Wright: Bruno decided. And they said he doesn't score in big matches
Solskjaer on 3-2 with Liverpool: I was sure that Bruno would score from a free kick. Yesterday, he beat them 45 minutes after training
Klopp on 2:3 with Manchester United: Liverpool really wanted to win. We can learn something from this game