Poland

Francja: Lockdown do 1 grudnia nie wystarczy?

Klienci restauracji s³uchaj¹ orêdzia prezydenta Emmanuela Macrona

AFP

Doradca ds. naukowych francuskiego rz¹du, prof. Jean-François Delfraissy powiedzia³ w czwartek, dzieñ po og³oszeniu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona drugiego w tym roku lockdownu we Francji, ¿e re¿im œcis³ej kwarantanny mo¿e potrwaæ d³u¿ej ni¿ do 1 grudnia.

W radiu France Inter prof. Delfraissy mówi³, ¿e cel jaki postawi³ Macron - czyli zmniejszenie liczby dobowych zaka¿eñ z 40-50 tysiêcy dziennie do 5 tysiêcy bêdzie trudny do osi¹gniêcia do 1 grudnia, gdy wed³ug obecnych deklaracji Macrona lockdown powinien siê skoñczyæ.

- Do 1 grudnia nie bêdziemy na poziomie 5 tysiêcy zaka¿eñ dziennie. Mogê powiedzieæ to ju¿ dziœ. Potrzebujemy wiêcej czasu - stwierdzi³ Delfraissy.

- Scenariusz wygl¹da raczej tak, ¿e dajemy sobie miesi¹c lockdownu, by przyjrzeæ siê innym wskaŸnikom i potem wyjœæ z (obecnego poziomu zaka¿eñ) przez, na przyk³ad, godzinê policyjn¹, która bêdzie obowi¹zywaæ w grudniu, mo¿liwe ¿e równie¿ w czasie Bo¿ego Narodzenia i sylwestra, a który skoñczy siê na pocz¹tku stycznia - t³umaczy³ prof. Delfraissy.

W paŸdzierniku godzinê policyjn¹ - obowi¹zuj¹c¹ od 21 do 6 rano - wprowadzono w Pary¿u i wielu innych francuskich miastach, ale Macron przyzna³, ¿e nie zatrzyma³o to fali zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 we Francji.

W œrodê we Francji wykryto ponad 36 tysiêcy zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 i 244 zgonów chorych na COVID-19.

Od pi¹tku - w zwi¹zku z lockdownem - we Francji zamkniête zostan¹ kawiarnie, restauracje i sklepy z wyj¹tkiem sklepów spo¿ywczych i sklepów z podstawowymi produktami.

Francuzi maj¹ pozostawaæ w domach - z wyj¹tkiem œciœle okreœlonych przypadków (wyjœcie na zakupy, wyœcie do pracy, wizyta u lekarza).

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries