Poland

Francja łagodzi zakaz stosowania szczepionki AstraZeneca

Stanowisko francuskiego rz¹du jest odejœciem od dotychczasowej rekomendacji. Szczepionka firmy AstraZeneca mia³a byæ podawana tylko osobom poni¿ej 65. roku ¿ycia.

Gdy szczepionka zosta³a zatwierdzona do u¿ytku przez organy regulacyjne Unii Europejskiej, Francja nakaza³a, aby trafi³a ona do m³odszych pacjentów, poniewa¿ dane z badañ w starszych grupach wiekowych by³y ograniczone.

Prezydent Emmanuel Macron powiedzia³ dziennikarzom, ¿e szczepionka AstraZeneca jest "quasi-skuteczna" dla osób powy¿ej 65. roku ¿ycia. Inaczej do szczepionki podszed³ rz¹d Wielkiej Brytanii, który jako pierwszy wprowadzi³ szczepionkê AstraZeneca i zatwierdzi³ j¹ do stosowania we wszystkich grupach wiekowych.

Od czasu decyzji francuskich w³adz pojawi³y siê nowe badania, które wskazuj¹ na skutecznoœæ szczepionki. Jednoczeœnie w kraju brakuje szczepionek od innych producentów - Pfizera i Moderny.

- Ka¿da osoba w wieku 50 lat lub starsza, która jest dotkniêta chorobami wspó³istniej¹cymi, mo¿e otrzymaæ szczepionkê AstraZeneca, w tym osoby w wieku od 65 do 74 lat - poinformowa³ minister zdrowia Olivier Veran.

- Osoby w wieku 75 lat i starsi bêd¹ nadal otrzymywaæ tylko szczepionki Pfizera i Moderny - doda³.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)