Poland

Francja: gospodarka wróciła do wzrostu. To nie koniec kłopotów

Gospodarka

Dzielnica La Defense w Pary¿u

AFP

PKB Francji wzrós³ w trzecim kwartale o 18,8 proc. kw./kw., po tym jak w drugim spad³ o 13,7 proc. Œrednia prognoz analityków sugerowa³a 15,4 proc. wzrostu.

Wydatki konsumentów wzros³y w trzecim kwartale o 17,3 proc. kw./kw. i by³y tylko o 2,1 proc. mniejsze ni¿ rok wczeœniej. Wydatki rz¹dowe zwiêkszy³y siê natomiast o 15,4 proc. kw./kw. i 0,4 proc. r./r. Inwestycje biznesowe co prawda odbi³y siê o 23,3 proc. kw./kw. ale spad³y o 5,1 proc. w porównaniu z takim samym okresem zesz³ego roku. Eksport wzrós³ o 23,2 proc. kw./kw. a import zwiêkszy³ siê o 16 proc. kw./kw.

Bruno Le Maire, francuski minister finansów ostrzeg³, ¿e czwarty kwarta³ bêdzie bardzo trudny a gospodarka kraju skurczy siê w tym roku o 11 proc.

- Nawet zanim prezydent Macron og³osi³ w œrodê nowy lockdown, nowe restrykcje koronawirusowe ju¿ uderza³y w o¿ywienie gospodarcze. Na przyk³ad, wstêpny ³¹czny wskaŸnik PMI dla sektora prywatnego spad³ do 47,3 pkt w paŸdzierniku a dane Google dotycz¹ce mobilnoœci spo³ecznej pokaza³y, ¿e ludzie podró¿uj¹ mniej do miejsc wypoczynku i handlu. Nowe restrykcje oczywiœcie jeszcze pogorsz¹ sprawê - twierdzi Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season