Poland

Francja: 15 lat więzienia dla chirurga za gwałty na dzieciach

Emerytowany francuski chirurg zosta³ skazany na 15 lat wiêzienia po tocz¹cym siê za zamkniêtymi drzwiami procesie, w którym 70-letni Joel Le Scouarnec by³ s¹dzony za gwa³ty i molestowanie seksualne czworga dzieci.

La Scouarnec zosta³ uznany winnym wszystkich stawianych mu zarzutów. Grozi³o mu nawet 20 lat wiêzienia.

Skazany ma 10 dni na odwo³anie siê od wyroku.

Sêdzia Isabelle Fachaux og³aszaj¹c wyrok podkreœla³a, ¿e mimo skazania La Scouarneca w 2005 roku za ogl¹danie dzieciêcej pornografii, mê¿czyzna nadal dopuszcza³ siê czynów pedofilskich co uzasadnia wyrok d³ugoletniego wiêzienia.

- Jesteœmy naprawdê usatysfakcjonowani... to uczciwy wyrok - powiedzia³a Francesca Satta, prawniczka jednej z ofiar.

- Nie proszê o wybaczenie lub wspó³czucie... Tylko o prawo do stania siê znów lepszym cz³owiekiem - to z kolei s³owa skazanego po og³oszeniu wyroku.

Prawnik mê¿czyzny podkreœli³, ¿e jego klient wie, i¿ to, czego siê dopuœci³, jest niewybaczalne.

Szanowany w przesz³oœci lekarz, ojciec trzech synów, mo¿e ponownie stan¹æ przed s¹dem - tym razem móg³by odpowiedzieæ za setki kolejnych przypadków napaœci seksualnych i gwa³tów.

La Scouarnec zosta³ oskr¿ony w 2017 roku, po tym jak zeznaniami obci¹¿y³a go jedna z ofiar, szeœcioletnia córka jego s¹siadów.

Œledztwo wykaza³o, ¿e lekarz dopuœci³ siê czynów pedofilskich równie¿ wobec dwóch bratanic - zgwa³conych przez niego miêdzy 1989 a 1999 rokiem i pacjentki, która mia³a cztery lata.

Prokuratura twierdzi, ¿e dalsze œledztwo wykaza³o, i¿ lekarz móg³ od 1986 roku dopuœciæ siê napaœci seksualnych i gwa³tów nawet wobec 312 osób - zarówno doros³ych, jak i dzieci.

Podczas procesu La Scouarnec przyzna³ siê do gwa³tów na bratanicach.

Football news:

Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is