Poland

Forum z Davos szuka nowej lokalizacji

Davos

Bloomberg

Na pocz¹tku paŸdziernika organizatorzy Miêdzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos poinformowali, ¿e konferencja w przysz³ym roku owszem, odbêdzie siê, tyle ¿e nie w Davos, a w Lucernie. I nie w styczniu, a w maju.

Teraz i nowy termin i nowa lokalizacja ju¿ nie s¹ aktualne – pisze szwajcarska prasa powo³uj¹c siê na anonimowe, ale bardzo dobrze poinformowane Ÿród³a. Powodem jest przed³u¿aj¹ca siê pandemia COVID-19 i mo¿liwoœæ nadejœcia trzeciej fali zachorowañ. Oraz obawy ostro¿nych Szwajcarów, ¿e mo¿e to byæ niewykonalne w stylu w jakim by³o zawsze.

Organizator najs³ynniejszej konferencji biznesu i polityki na œwiecie, Klaus Schwab przyzna³, ¿e przygotowanie spotkania w Lucernie, w którym mia³o wzi¹æ udzia³ 500-1,2 tys. osób, czyli znacznie mniej, ni¿ zazwyczaj jest w tej chwili wielkim wyzwaniem. Zazwyczaj w dorocznej styczniowej konferencji w Davos bra³o udzia³ ok 3 tys. uczestników, a ich liczba by³a zawsze sztucznie ograniczana, bo organizatorzy chcieli utrzymaæ elitarny charakter wydarzenia.

— Nasze plany przygotowania na razie nie zosta³y wstrzymane. I mamy zamiar nadal zorganizowaæ wydarzenie w Szwajcarii. Niestety jednak jest tak, ¿e sytuacja w kraju pod tym wzglêdem jest bardzo skomplikowana — mówi³ Schwab w rozmowie ze szwajcarskim „Wochenende".

Szwajcaria, tak jak i pozosta³e kraje europejskie zanotowa³y w paŸdzierniku gwa³towny wzrost liczby zachorowañ na COVID-19. Najwiêcej by³o w Genewie, gdzie mieszka ogromna spo³ecznoœæ miêdzynarodowa. W tej chwili w tym mieœcie zamkniêto sklepy, w których nie sprzedaje siê artyku³ów pierwszej potrzeby oraz restauracje.

Ju¿ w paŸdzierniku dyr. generalny forum w Davos, Adrian Mock przyzna³, ¿e konferencja odbêdzie siê jedynie wówczas, jeœli bêdzie mo¿liwe zapewnienie bezpieczeñstwa wszystkim jej uczestnikom oraz organizatorom. Temat przysz³orocznego spotkania, to „Great Reset", czyli „Wielki Reset", a konkretnie odbudowa spo³eczeñstw po pandemii, tak aby by³o one bardziej spójne i zjednoczone. Na razie jednak jedyne, co jest pewne w tej sprawie, to ¿e bez zmian pozostaje termin 25 stycznia 2021, konferencji online „Dialogi z Davos". Reszta informacji organizacyjnych ma zostaæ og³oszona w póŸniejszym czasie.

Football news:

Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me