Poland

Formuła 1: Co uratowało Grosjeana? Komora przetrwania

Romain Grosjean w szpitalu po wypadku

Twitter Haas F1 Teamelo

Przy okazji wypadku podczas Grand Prix Bahrajnu jeszcze raz siê okaza³o, ¿e kierowcy s¹ dobrze chronieni. Francuz Romain Grosjean wyszed³ z p³on¹cego bolidu Haas z niewielkimi obra¿eniami.

Zgodnie z procedurami realizatorzy transmisji telewizyjnej nie pokazywali powtórek ani ujêæ z miejsca wypadku, dopóki nie otrzymali informacji, ¿e ani kierowcy, ani ¿adnej z przebywaj¹cych w pobli¿u osób nic powa¿nego siê nie sta³o.

Samochód Grosjeana po ostrej przepychance na pocz¹tku wyœcigu wypad³ z toru na prostym odcinku, gdzie nikt siê tego nie spodziewa³. Pobocze w tym miejscu jest w¹skie, zatem jest mniej miejsca na wytracenie prêdkoœci i nie ma dodatkowych zabezpieczeñ w postaci stosów opon czy energoch³onnych barier TecPro. Bolid wbi³ siê w nieos³oniêt¹, stalow¹ barierê pod k¹tem oko³o 45 stopni. Natychmiast odpad³a ca³a tylna czêœæ – silnik i uk³ad przeniesienia napêdu – i zap³onê³a benzyna wyciekaj¹ca z rozerwanego uk³adu paliwowego.

G³ówny zbiornik prawdopodobnie pozosta³ nienaruszony, bo eksplozja ponad 100 kilogramów znajduj¹cego siê tam paliwa mia³yby znacznie groŸniejsze skutki. Zapali³y siê za to inne elementy, jak baterie z systemu odzyskiwania energii. Oderwany przód bolidu z kierowc¹ wklinowa³ siê pomiêdzy rozerwane elementy bariery.

Co uratowa³o Grosjeana? Stosowany w F1 od 2018 roku pa³¹k chroni¹cy kokpit os³oni³ g³owê zawodnika przed uderzeniem o barierê. Podtrzymuj¹cy g³owê i kark system HANS pomóg³ wytrzymaæ przeci¹¿enie. Niepalny kombinezon i bielizna oraz kask wytrzymuj¹cy 800 stopni Celsjusza zabezpieczy³y kierowcê przed p³omieniami. Konstrukcja kad³uba, zwanego komor¹ przetrwania, te¿ spe³ni³a swoje zadanie.

Wokó³ niej wszystko mo¿e zostaæ zgniecione, ale otulaj¹cy cia³o zawodnika kokon musi go chroniæ przed energi¹ uderzenia i p³omieniami. Grosjean nie straci³ przytomnoœci, uda³o mu siê rozpi¹æ pasy i wydostaæ siê z kokpitu (to wytrenowany element, zgodnie z przepisami kierowca musi potrafiæ uciec z samochodu w 7 sekund). Francuz spêdzi³ w p³omieniach 28 sekund, ale poza oparzeniami obu d³oni nie odniós³ ¿adnych obra¿eñ.

10 sekund po uderzeniu przy miejscu kraksy zatrzyma³ siê samochód medyczny, który pokonuje za plecami ca³ej stawki przynajmniej czêœæ pierwszego okr¹¿enia. Jego za³oga razem z obecnymi na miejscu wypadku porz¹dkowymi pomog³a Grosjeanowi wydostaæ siê z piek³a. Ludzie dorównali technice – rzadko musz¹ wkraczaæ do takich akcji, ale gdy ju¿ pojawi³a siê koniecznoœæ, zareagowali wzorowo.

Ka¿dy aspekt wypadku zostanie przeanalizowany. Tym razem wnioski mo¿na wyci¹gaæ bez p³acenia najwy¿szej ceny – a nie zawsze tak bywa³o. Samochód medyczny wprowadzono po karambolu na starcie do GP W³och 1978, po którym zmar³ Ronnie Peterson. Po œmiertelnych wypadkach Rolanda Ratzenbergera i Ayrtona Senny (Imola 1994) poprawiono ochronê kierowcy w kokpicie (wy¿sze œcianki, testy zderzeniowe) i warunki na torach (szersze pobocza, lepsze bariery). Po tragediach spowodowanych uderzeniem kierowcy w g³owê oderwanym ko³em czy czêœciami innego bolidu wprowadzono pa³¹k chroni¹cy kokpit.

System HANS, który uratowa³ Roberta Kubicê po kraksie w GP Kanady 2007, zosta³ ch³odno przyjêty przez kierowców, podobnie by³o z pa³¹kiem, narzekano na estetykê i zerwanie z tradycj¹ ods³oniêtych kokpitów.

Jednym z przeciwników by³ Grosjean, który po wypadku przyzna³, ¿e gdyby nie ochrona kokpitu, to nie wyszed³by ca³o z wypadku. Francuz opuœci co najmniej jeden wyœcig, byæ mo¿e nie wróci na fina³ sezonu za dwa tygodnie w Abu Zabi, ale prze¿y³ kraksê, która jeszcze trzy lata temu mog³a skoñczyæ siê œmierci¹.

Autor jest komentatorem telewizji Eleven Sports.

Football news:

Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game