Poland

FOR: Bez reform nie dogonimy Zachodu

Warszawa

Bloomberg

Rz¹dy PiS pog³êbi³y problemy w polskiej gospodarce. Odwrócenie reformy emerytalnej, rozdmuchanie wydatków, ograniczenie wolnoœci gospodarczej czy antyreforma systemu sprawiedliwoœci bêdzie siê przek³adaæ na spowolnienie wzrostu gospodarczego – uwa¿aj¹ eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju.

- Najszybszy ze wszystkich krajów postsocjalistycznych wzrost PKB na mieszkañca po 1989 roku (o ok. 160 proc. do 2019 roku) pozwoli³ Polsce po raz pierwszy od ponad 100 lat na istotne zmniejszenie luki rozwojowej w stosunku do najwy¿ej rozwiniêtych krajów – czytamy w raporcie „Polska: zastój czy rozwój" przygotowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Aleksander £aszek, Rafa³ Trzeciakowski i Marcin Zieliñski, autorzy raportu przygotowanego pod kierunkiem szefa FOR prof. Leszka Balcerowicza, zwracaj¹ uwagê, ¿e w ci¹gu ostatnich 30 lat szybki wzrost gospodarczy pozwoli³ Polsce na istotne zmniejszenie dystansu do krajów wysoko rozwiniêtych: PKB na mieszkañca Polski wzrós³ z 31 proc. poziomu USA w 1989 roku do 53 proc. w 2019 roku. Ich zdaniem mimo radykalnych wolnorynkowych reform pozosta³y w Polsce obszary wymagaj¹ce dalszych zmian.

Problemami s¹: niedokoñczona prywatyzacja, przeregulowanie, niesprawny wymiar sprawiedliwoœci, du¿a zmiennoœæ prawa oraz zagmatwany system podatkowy z licznymi wyj¹tkami i przywilejami, które go komplikuj¹, a które przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e spowodowany przez nie ubytek dochodów wymaga wysokich stawek podatkowych dla pozbawianych przywilejów. Z tych problemów wynikaj¹ niska stopa zatrudnienia i inwestycji oraz du¿e zatrudnienie w mniej wydajnych, ale ciesz¹cych siê licznymi preferencjami sektorach: rolnictwie i mikroprzedsiêbiorstwach. Zdaniem autorów raportu te problemy zosta³y pog³êbione po 2015 r. przez politykê Prawa i Sprawiedliwoœci. To pog³êbienie nast¹pi³o przede wszystkim za spraw¹ cofniêcia wprowadzonej przez poprzedni rz¹d reformy podnosz¹cej wiek emerytalny, os³abienia zwi¹zek miêdzy d³ugoœci¹ pracy i wp³aconymi sk³adkami a przysz³¹ emerytur¹ oraz wprowadzenia programu 500+, który zachêci³ zw³aszcza gorzej wykwalifikowane kobiety do opuszczenia rynku pracy. Do tego dosz³y dzia³ania ograniczaj¹ce wolnoœæ gospodarcz¹, antyreforma systemu sprawiedliwoœci.

- Problemem staje siê jednak trwa³a presja na wzrost deficytu finansów publicznych. Koszt

pakietów pomocowych jest jednorazowy, a w kolejnych latach bud¿et pañstwa bêd¹ obci¹¿a³y przede wszystkim koszty odsetek od zaci¹gniêtego na ten cel d³ugu – pisz¹ autorzy raportu.

To wszystko bêdzie siê przek³adaæ na spowolnienie wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. Recept¹ s¹ reformy. - Domkniêcie luki w stopie zatrudnienia, podniesienie wieku emerytalnego oraz zniesienie barier dla wzrostu innowacyjnych, efektywnych przedsiêbiorstw dziêki wiêkszemu natê¿eniu konkurencji rynkowej, poprawie praworz¹dnoœci oraz reformie podatkowej pozwoli³yby Polsce na osi¹gniêcie poziomu miêdzy 87 a 98 proc. PKB na mieszkañca Niemiec do 2050 r., co efektywnie zlikwidowa³oby ró¿nice w poziomie ¿ycia – oceniaj¹ autorzy raportu.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them