Poland

Fiskus polubił blogi modowe. Zgadza się na odliczenie zakupów

Przedsiêbiorcza blogerka wrzuci w koszty ubrania i buty, które prezentuje w internecie.

Fiskus z³agodzi³ ostatnio stanowisko w sprawie rozliczenia przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ blogi internetowe. Zgadza siê na wliczenie w koszty ponoszonych wydatków. Jest jednak warunek: w razie kontroli bloger bêdzie musia³ udowodniæ, ¿e nie maj¹ one prywatnego charakteru.

Takie stanowisko zaj¹³ dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatniczki, która prowadzi p³atn¹ witrynê modow¹. Prezentuje tam swoje zdjêcia w ró¿nych stylizacjach. Platforma internetowa, na której prowadzi blog, pobiera op³aty od osób go odwiedzaj¹cych, a nastêpnie – po odjêciu prowizji – przelewa œrodki na rachunek bankowy wnioskodawczyni.

Miesiêcznie stronê odwiedzaj¹ setki osób. Kobieta kwalifikuje przychód do Ÿród³a okreœlonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT – dzia³alnoœæ gospodarcza. Do kosztów podatkowych zalicza wydatki na zakup odzie¿y i obuwia, prowizje pobierane przez platformê internetow¹ oraz wynagrodzenie fotografa i stylisty. Zakupione towary przechowuje w sposób pozwalaj¹cy wykazaæ, ¿e nie s¹ u¿ywane do celów osobistych. Prezentowane w czasie sesji zdjêciowych odzie¿ i obuwie musz¹ byæ najwy¿szej jakoœci, nie mog¹ nosiæ ¿adnych œladów zu¿ycia. Wyklucza to mo¿liwoœæ ich wykorzystywania poza dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.

Dyrektor KIS potwierdzi³, ¿e w tej sytuacji wydatki mog¹ byæ podatkowym kosztem. Zgodzi³ siê, ¿e prezentowane ubrania s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ odwiedzin na stronie, wiêc s¹ niezbêdne dla osi¹gniêcia przychodu. Wyjaœni³, ¿e o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej dzia³alnoœci, decyduje przedsiêbiorca, a nie organ podatkowy. Zabronione jest natomiast odliczenie wydatków o charakterze osobistym oraz które maj¹ charakter reprezentacyjny (ich poniesienie ma na celu budowanie odpowiedniego, w pewien sposób niepowtarzalnego wizerunku i prezencji).

„Skoro wydatki nie nosz¹ znamion wydatków osobistych czy te¿ reprezentacyjnych, lecz ich poniesienie jest istot¹ prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, polegaj¹cej na prezentowaniu odzie¿y i obuwia celem osi¹gniêcia przychodów, to z uwagi na taki przedmiot prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej stanowi¹ co do zasady koszt uzyskania przychodu" – stwierdzi³ dyrektor KIS.

Zaznaczy³, ¿e to na podatniku ci¹¿y obowi¹zek wykazania obiektywnego zwi¹zku przyczynowo-skutkowego z prowadzonym biznesem. Musi te¿ przedstawiæ argumenty, ¿e wydatek zosta³ poniesiony w celu osi¹gniêcia lub zachowania przychodu albo zabezpieczenia jego Ÿród³a.

Wczeœniej dyrektor KIS zgodzi³ siê w interpretacji (nr 0113-KDIPT1-1.4012.753.2020. 2.WL), ¿e firma prowadz¹ca blog lifestylowy odliczy podatek VAT z faktur na zakup prezentowanych na nim towarów i us³ug. „W przypadku nabywania towarów i us³ug, które w sposób oczywisty i bezpoœredni wykorzystywane bêd¹ do czynnoœci opodatkowanych w zwi¹zku z przygotowywaniem artyku³ów na bloga, wnioskodawcy – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – bêdzie przys³ugiwa³o prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj¹cych ich nabycie" – orzek³ dyrektor KIS.

Wyj¹tkiem s¹ us³ugi noclegowe i gastronomiczne.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7