Poland

Fiskus nie mógł zabrać ulgi mieszkaniowej

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa

AdobeStock

Zmiana przepisów o PIT, po której samo podpisanie umowy deweloperskiej nie gwarantuje prawa do ulgi mieszkaniowej, nie dotyczy podatników, którzy mieszkanie czy dom sprzedali przed 2019 r.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Poznaniu uwzglêdni³ skargê podatników, którym fiskus odmówi³ prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej w PIT.

Ma³¿onkowie w paŸdzierniku 2020 r. wyst¹pili o interpretacjê przepisów o PIT. Wyjaœnili, ¿e w sierpniu 2018 r. kupili mieszkanie z gara¿em. Jednak jeszcze w tym samym roku je sprzedali. W tej sytuacji – z uwagi na to, ¿e od koñca roku nabycia do sprzeda¿y nie minê³o piêæ lat – powinni rozliczyæ siê z fiskusem. Z wniosku wynika³o jednak, ¿e chc¹ skorzystaæ ze zwolnienia przewidzianego dla podatników, którzy pieniêdzmi z opodatkowanej sprzeda¿y jednego lokum zaspokajaj¹ w³asne cele mieszkaniowe. Ma³¿onkowie t³umaczyli, ¿e wybrali ju¿ dewelopera. Umowê przedwstêpn¹ planuj¹ podpisaæ w 2020 r. i od razu zap³ac¹ ca³¹ cenê. Przeniesienie w³asnoœci nowego lokum nast¹pi po zakoñczeniu inwestycji, tj. w 2021 r. Sami byli jednak przekonani, ¿e wydatkowanie pieniêdzy na poczet umowy deweloperskiej zawartej jeszcze w 2020 r. uprawnia ich do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 131 ustawy o PIT.

Inaczej sprawê widzia³ jednak fiskus. T³umaczy³, ¿e aby skorzystaæ z ulgi, podatnik musi nie tylko najpóŸniej w ci¹gu dwóch lat od koñca roku odp³atnego zbycia (obecnie trzy lata) wydaæ pieni¹dze, ale te¿ podpisaæ akt notarialny przenosz¹cy w³asnoœæ. Umowa w³aœciwa podatników zostanie natomiast sfinalizowana dopiero w 2021 r., tj. po up³ywie tego terminu.

Podatnicy zaskar¿yli interpretacjê i wygrali. Poznañski WSA przypomnia³ fiskusowi, ¿e w œwietle orzecznictwa kwoty wp³acone na podstawie umowy deweloperskiej stanowi¹ wydatki na budowê w³asnego lokalu (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT). Skar¿¹cy mieli wiêc prawo do zwolnienia.

S¹dowi nie umknê³o te¿, ¿e od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT zosta³ dodany art. 21 ust. 25a. Jego konsekwencj¹ jest, ¿e do zwolnienia konieczne jest nabycie. Nowy przepis stosuje siê jednak do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., nie ma zatem zastosowania w spornej sprawie. Dopiero bowiem ustaw¹ nowelizuj¹c¹ prawodawca wyraŸnie rozszerzy³ warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej o wymóg nabycia preferowanego prawa maj¹tkowego w terminie to¿samym z przyjêtym dla poniesienia wydatków.

Jak t³umaczy³a w pisemnym uzasadnieniu sêdzia Barbara Rennert, art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1 lit. c ustawy o PIT w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed 1 stycznia 2019 r. nie zawiera wymogu nabycia preferowanego prawa maj¹tkowego w terminie to¿samym z przyjêtym dla poniesienia wydatków.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 783/20

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup