Poland

Fiskus nie ma podstaw do ograniczenia uprawnień podatnika

Podatnik

Adobe Stock

Ustalaj¹c podstawê obliczenia daniny solidarnoœciowej od dochodów z dzia³alnoœci opodatkowanej podatkiem liniowym, mo¿na rozliczyæ stratê z lat poprzednich.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uwzglêdni³ skargê podatnika, który spiera³ siê z fiskusem o rozliczenie obowi¹zuj¹cej od 2019 r. tzw. daniny solidarnoœciowej.

We wniosku o interpretacjê podatnik wyjaœni³, ¿e jest komandytariuszem w spó³ce komandytowej. Z tego tytu³u osi¹ga dochód z dzia³alnoœci gospodarczej opodatkowany liniowym PIT. W 2018 r. spó³ka osi¹gnê³a stratê, a w 2019 r. mia³a ju¿ dochód. Mê¿czyzna t³umaczy³, ¿e to prze³o¿y³o siê na jego rozliczenie podatkowe, bo proporcjonalnie do udzia³u w zyskach spó³ki w PIT-36L za 2018 r. wykaza³ stratê, a za 2019 r. – dochód.

Z wniosku wynika³o, ¿e podatnika dotycz¹ przepisy o tzw. daninie solidarnoœciowej. Chcia³ siê upewniæ, czy na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnoœciowej za 2019 r. mo¿e uwzglêdniæ stratê z dzia³alnoœci gospodarczej z 2018 r. Sam by³ jednak przekonany, ¿e przy obliczaniu daniny solidarnoœciowej za 2019 i 2020 r. bêdzie móg³ uwzglêdniæ stratê z dzia³alnoœci opodatkowanej liniowym PIT.

Fiskus nie widzia³ jednak takiej mo¿liwoœci. Zauwa¿y³, ¿e podstawê obliczenia daniny solidarnoœciowej stanowi nadwy¿ka ponad 1 mln z³ sumy dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu na zasadach okreœlonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o PIT po ich pomniejszeniu wy³¹cznie o kwoty odliczone od tych dochodów, wymienione w art. 30h ust. 2. W ocenie urzêdników przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnoœciowej od sumy dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu odliczeniu podlegaj¹ wy³¹cznie sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne oraz kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT. Podatnik nie ma zatem prawa do uwzglêdnienia straty z lat ubieg³ych.

Mê¿czyzna zaskar¿y³ interpretacjê i wygra³. Jak przypomnia³a w pisemnym uzasadnieniu sêdzia Anna Juszczyk- -Wiœniewska, do zap³aty daniny solidarnoœciowej obowi¹zane s¹ osoby fizyczne, których dochód przekroczy³ 1 mln z³. Osoby te, oprócz PIT, s¹ obowi¹zane zap³aciæ dodatkowo daninê solidarnoœciow¹ w wysokoœci 4 proc. podstawy jej obliczenia.

W ocenie s¹du, skoro podstawê obliczenia daniny solidarnoœciowej stanowi nadwy¿ka ponad 1 mln z³ sumy dochodów podlegaj¹cych „opodatkowaniu na zasadach okreœlonych" m.in. w art. 30c ustawy o PIT, czyli podatkiem liniowym, to przy ustaleniu dochodu nale¿y siê do niego odwo³aæ. Zgodnie zaœ z art. 30c ust. 2 ustawy o PIT podstaw¹ obliczenia podatku liniowego jest dochód ustalony m.in. na podstawie art. 9 ust. 2–3b ustawy, z którego wynika prawo do obni¿enia dochodu o stratê ze Ÿród³a przychodów poniesion¹ w roku podatkowym.

WSA zgodzi³ siê ze skar¿¹cym, ¿e w œwietle spornych regulacji ustawodawca uniemo¿liwi³ kompensowanie dochodu z jednego Ÿród³a przychodów strat¹ z innego. Jednak nie wynika z nich zakaz czy brak mo¿liwoœæ odliczenia straty w ramach jednego Ÿród³a dochodu.

W konsekwencji zdaniem s¹du dochód mo¿na obni¿yæ o wysokoœæ straty z lat poprzednich z tego Ÿród³a przychodu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Go 398/20

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section