Poland

Firmy szukają specjalistów od baterii. Zarobią 9 tys. zł.

Rosn¹ca sprzeda¿ samochodów elektrycznych i propagowany przez w³adze UE rozwój elektromobilnego rynku zwiêksza zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu elektromobilnoœci. Z analiz firmy Bergman Engineering zajmuj¹cej siê rekrutacj¹ wynika, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na in¿ynierów z tak¹ specjalizacj¹ wzros³o o ponad 200 proc.

Tymczasem w Polsce szczególnie ich brakuje. Mimo niskiej bazy, polski rynek coraz szybciej siê rozwija. W pierwszym pó³roczu liczba zarejestrowanych aut z napêdem bateryjnym i hybryd typu plug-in wynosi³a 12.271, co w porównaniu do pierwszego pó³rocza 2019 r. da³o wzrost o 65 proc. A wed³ug danych z koñca wrzeœnia 2020 r. ta liczba wzros³a do 14.788 aut. Jak wynika z tzw. z Licznika Elektromobilnoœci uruchomionego przez Polski Zwi¹zek Przemys³u Motoryzacyjnego oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, przez pierwsze dziewiêæ miesiêcy 2020 r. przyby³y 5792 sztuki – o 97 proc. wiêcej ni¿ w analogicznym okresie 2019 r.

Najwiêkszym problemem jest znalezienie specjalistów doœwiadczonych w testowaniu urz¹dzeñ elektrycznych (in¿ynierowie testów odpowiadaj¹cy za testy koñcowe baterii elektrycznych – modu³ów i ogniw akumulatora samochodu elektrycznego). Ma³o dostêpni na rynku s¹ tak¿e specjaliœci z obszaru elektryki i elektrotechniki. Firmy poszukuj¹ równie¿ techników ds. baterii. Maj¹ byæ odpowiedzialni za analizê baterii w trakcie monta¿u, analizowaæ awarie i zapobiegaæ im. Wa¿n¹ rolê w samym procesie produkcji baterii elektrycznych maj¹ tak¿e technicy oraz in¿ynierowie ds. jakoœci, którzy przygotowuj¹ baterie do testów oraz wykonuj¹ ich testy i audyty. Poza tym poszukiwani s¹ pracownicy na stanowiska zwi¹zane z samym monta¿em akumulatorów.

Bateria auta elektrycznego.

Wed³ug Tomasza Szpikowskiego, prezesa Bergman Engineering, elektromobilny rynek rozwija siê nie tylko w kierunkach typowo produkcyjnych. Na znaczeniu zyskuj¹ równie¿ specjaliœci zajmuj¹cy siê systemami do rozliczeñ us³ug ³adowania samochodów czy rezerwacji miejsc na stacjach ³adowania. – Tym tematem s¹ ju¿ zainteresowane du¿e koncerny i przedsiêbiorstwa energetyczne. Niestety w Polsce ten sektor jeszcze raczkuje, ale docelowo na pewno bêd¹ potrzebni zarówno tacy specjaliœci, jak i serwisanci baterii elektrycznych – twierdzi Szpikowski.

Przeciêtna pensja in¿yniera testu z 3-letnim doœwiadczeniem zawodowym waha siê w zale¿noœci od miejsca pracy, znajomoœci jêzyków obcych i z³o¿onoœci przeprowadzanych testów, od 7 do 9 tys. z³. Jednak¿e oczekiwania finansowe kandydatów przy zmianie pracy s¹ wy¿sze i wynosz¹ ok. 10 tys. z³ i wiêcej.

Football news:

Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you