Poland

Firmy ochroniarskie walczą teraz z Covidem

Biznes

Firmy ochroniarskie walcz¹ teraz z Covidem

Bloomberg

Rynek ochrony wart przed pandemi¹ ok. 9 mld z³ rocznie, przez ostatnie miesi¹ce z trudem odzyskiwa³ równowagê po wiosennym lockdownie. Obecny kontratak zarazy spowodowa³, ¿e wiele spó³ek skupia siê teraz na zapewnianiu bezpieczeñstwa sanitarnego.

Jeszcze we wrzeœniu Grzegorz Dzik prezes gie³dowej Grupy Impel, która jest potentatem us³ug w kraju – w tym outsourcingu zwi¹zanego ochron¹ mienia, przyznawa³, ¿e w trudnym okresie totalnego zamro¿enia gospodarki, gdy zapotrzebowanie na prace w segmencie security gwa³townie siê kurczy³o, biznes Impelu ratowa³y dodatkowe zlecenia w sferze sanitarnej.

- Szybko okaza³o siê, ¿e zagro¿enia zwi¹zane z koronawirusem stwarzaj¹ nowe biznesowe mo¿liwoœci dla bran¿y - mówi³ prezes Impelu. Grzegorz Dzik przypomina³ jak w zatrudniaj¹cej ponad 17 tys. pracowników grupie Impel b³yskawicznie wprowadzano do oferty us³ugi, które wczeœniej w korporacji mia³y znaczenie marginalne jak, np. zamg³awianie, ozonowanie, mierzenie temperatury i inne zadania, które s³u¿¹ zwiêkszeniu re¿imu sanitarnego.

- Zaczêliœmy te¿ wiêcej zarabiaæ na dystrybucji œrodków do higieny indywidualnej, czy zastêpowaniu systemami technicznymi np. ochrony fizycznej - mówi³ prezes Dzik.

Pandemia i biznes

W sektorze security, który nadal liczy ok. 2,5 tys. firm i daje w ró¿nej formie pracê blisko 300 tys. ludzi - wiele spó³ek zaczê³o podobnie jak Impel zarabiaæ na walce z koronawirusem. Jest w tym gronie tak¿e dzia³aj¹ca od 2019 r. firma Esox.

- Na pocz¹tku jako spó³ka wchodz¹ca w sk³ad warszawskiego Polskiego Holdingu Ochrony, zajmowaliœmy siê klasycznymi us³ugami w dziedzinie bezpieczeñstwa, w tym utrzymywaniem porz¹dku na osiedlach mieszkaniowych, zabezpieczaniem sklepów i du¿ych galerii handlowych – mówi prezes Esox Micha³ Skorecki. Teraz spó³ka, nie rezygnuj¹c z typowych zajêæ ochronnych zamierza byæ pierwsz¹ w bran¿y security w kraju firm¹ wyspecjalizowan¹ w walce z koronawirusem. Tê rynkow¹ niszê Esox wybra³ nieprzypadkowo.

– W tym roku w zwi¹zku z nadejœciem pandemii wiele siê zmieni³o. W zasadzie wszyscy nasi dotychczasowi klienci nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e w sektorze ochrony to w³aœnie wsparcie walki z pandemi¹ i mówi¹c wprost ochrona ¿ycia i zdrowia ludzkiego powinno mieæ obecnie w naszym biznesie priorytet. A pozosta³e obowi¹zki w zakresie bezpieczeñstwa, w obecnej sytuacji musz¹ zejœæ na dalszy plan - mówi Skorecki.

Niszowa specjalizacja

Obecnie Esox, zdecydowanie postawi³ na niszow¹ specjalizacjê. W ofercie spó³ki znalaz³y siê m.in. obs³uga bramek dekontaminacyjnych (odka¿aj¹cych), kontrola bezpieczeñstwa epidemicznego czy interwencje z u¿yciem specjalistycznego sprzêtu np. do automatycznego zdalnego mierzenia temperatury cia³a i zaawansowanych technik analizy obrazu. Prezes Esox podkreœla, ¿e w firmie zadbano by personel uzupe³ni³ kompetencje o znajomoœæ procedur, które dziœ musi opanowaæ ka¿dy, kto potencjalnie obawia siê zaka¿enia z tzw. bliskiego kontaktu, podejrzewa, ¿e wymaga izolacji, chce zrobiæ badania i wejœæ w okreœlony re¿im sanitarny okreœlany przez w³adze na obecnym etapie pandemii.

- Istnieje dziœ ogromna przestrzeñ do zagospodarowania, jeœli chodzi o wyj¹tkowy segment bezpieczeñstwa sanitarnego – jej elementem jest tak¿e opieka i fachowe doradztwo - twierdzi Skorecki.

- Zamierzamy wykorzystaæ nasze doœwiadczenie w tym obszarze, now¹ wiedzê uzyskan¹ od specjalistów, aby jeszcze doprecyzowaæ ofertê przede wszystkim dla biur, klubów, restauracji, dyskotek, ale te¿ obiektów konferencyjnych czy galerii handlowych, a nawet osiedli mieszkaniowych które zechc¹ zamówiæ ochronê w podwy¿szonym przeciwepidemicznym standardzie - mówi prezes Esox.

Prezes Skorecki podkreœla, ¿e jego firma uzupe³nia sk³ad o doœwiadczonych specjalistów. Wielu z nich to dawni pracownicy s³u¿b mundurowych. - Dodatkowo wspó³pracujemy z placówkami medycznymi, œciœle kooperujemy z partnerem technologicznym dostarczaj¹cym atestowane i sprawdzone na œwiecie rozwi¹zania technologiczne – tak Micha³ Skorecki prezentuje zasoby, którymi dysponuje Esox.

Know-how z Antycovid Expo

W oparciu o w³asny know-how, spó³ka tworzy ca³y system zabezpieczenia przed zaka¿eniem.

- Jak wiadomo, chodzi coraz czêœciej o jak najszybsz¹, a przy tym dyskretn¹, detekcjê osób z podejrzeniem zaka¿enia wirusem i ich niezw³oczne odizolowanie, a nastêpnie przekazanie s³u¿bom medycznym z ewentualnym udzieleniem po drodze pomocy, jeœli zajdzie taka potrzeba. Tu bardzo przydaje siê doœwiadczenie naszych ludzi niegdyœ zatrudnionych w s³u¿bach mundurowych czy ratowniczych – zwraca uwagê Micha³ Skorecki.

Prezes Esox jeszcze w czwartek odbiera³ informacje od swoich managerów wys³anych do Krakowa na Antycowid EXPO - pierwsze w kraju targi rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo sanitarno- epidemiologiczne.

W dwudniowej imprezie uczestniczy³o ponad 140 wystawców – producentów i dystrybutorów specjalistycznego sprzêtu m.in. tuneli do dezynfekcji wózków sklepowych czy robotów wykorzystuj¹cych technologie wirtualnej rzeczywistoœci do dezynfekcji przestrzeni.

- Na pomys³ zorganizowania takich targów wpadliœmy, gdy sami szukaliœmy najlepszych sposobów zabezpieczenia wydarzeñ odbywaj¹cych siê w hali EXPO Kraków. W internecie jest bardzo du¿o informacji o œrodkach dezynfekcyjnych i technologiach oczyszczania przestrzeni, ale trzeba przedrzeæ siê przez mnóstwo danych i sprawdzaæ wiarygodnoœæ tych doniesieñ. Mamy nadziejê, ¿e nasze targi u³atwi¹ znalezienie najlepszych rozwi¹zañ – mówi³a lokalnej prasie prezes Targów w Krakowie Gra¿yna Grabowska.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level