Poland

Finlandia wprowadzi stan wyjątkowy. "Trudniejsza sytuacja"

Finlandia zamierza wprowadziæ trzytygodniowy stan wyj¹tkowy poczynaj¹c od 8 marca w zwi¹zku z walk¹ z rozprzestrzenianiem siê w kraju tzw. brytyjskiego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2.

W Finlandii na naukê zdaln¹ przejd¹ uczniowie w wieku 13 i wiêcej lat. Odwo³ane zostan¹ zajêcia pozalekcyjne dla starszych uczniów.

Zgromadzenia publiczne zostan¹ ograniczone do maksymalnie szeœciu osób.

W³adze wezw¹ te¿ mieszkañców do unikania zgromadzeñ prywatnych.

W marcu 2020 roku w Finlandii wprowadzono stan wyj¹tkowy po wykryciu pierwszych zaka¿eñ koronawirusem.

Jak dot¹d na COVID-19 zmar³o w Finlandii 757 osób.

Football news:

UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition
The Association of European Clubs helped win the Super League. The collapse of Agnelli took advantage of PSG and Bayern