Poland

Finlandia: 134 zakażonych w szpitalach. Będzie stan wyjątkowy?

W Finlandii w ci¹gu doby wykryto 496 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - ³¹czna liczba zaka¿eñ wykrytych w tym kraju od pocz¹tku epidemii wzros³a do 23 148.

W Finlandii zmar³o jak dot¹d 388 chorych na COVID-19.

W szpitalach w Finlandii przebywa 134 zaka¿onych koronawirusem, 21 z nich le¿y na oddzia³ach intensywnej terapii.

Premier Finlandii, Sanna Marin, w czasie konferencji prasowej stwierdzi³a, ¿e jeœli liczba zaka¿eñ koronawirusem w Finlandii nadal bêdzie rosn¹æ wówczas rz¹d og³osi stan wyj¹tkowy, choæ - jak doda³a - kraj "nie jest jeszcze na tym etapie".

Marin oceni³a, ¿e kilka regonów kraju jest zagro¿onych wejœciem w fazê niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê koronawirusa i wezwa³a mieszkañców kraju do "znanych œrodków" zachowania dystansu spo³ecznego oraz regularnego mycia r¹k, by zahamowaæ rozprzestrzenianie siê choroby.

Football news:

Barcelona screwed up. We did not defend well, no one suggested to each other. Griezmann on 2:3 with Athletic
Messi hit Villalibre on the back of the head and received the first red card in 753 matches in Barca
Conte on 2:0 with Juve: Inter learned to feel the blood and kill the game
Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace