Poland

Finanse seniorów nie ucierpiały w czasie pandemii

AdobeStock

Finanse babæ i dziadków nie ucierpia³y w czasie pandemii. Ich d³ugi w ci¹gu roku zmniejszy³y siê o 100 mln z³.

Epidemia koronawirusa odbi³a siê na kieszeni Polaków, zw³aszcza osób, które straci³y pracê lub by³y zmuszone zamkn¹æ swoje firmy. Okazuje siê, ¿e wyj¹tkiem s¹ emeryci – to jedyna grupa wiekowa, która w minionym roku sp³aci³a czêœæ swoich d³ugów i w ten rok wesz³a z obci¹¿eniem o 100 mln z³ mniejszym ni¿ roku temu – wynika z danych Krajowego Rejestru D³ugów, które pozna³a „Rz".

Powody? Seniorzy ograniczyli wydatki i rzadziej zaci¹gali po¿yczki z myœl¹ o wnukach – uwa¿aj¹ eksperci.

W bazie d³ugów figuruje obecnie 355 tys. emerytów, to o 21 tys. mniej ni¿ przed rokiem, a do oddania maj¹ oni ³¹cznie 6,4 mld z³. Dotyczy to przede wszystkim mieszkañców miast. Chocia¿ grono seniorów z d³ugami zmala³o, to wzros³o œrednie zad³u¿enie na osobê – wynosi ponad 18 tys. z³, czyli wiêcej ni¿ przed rokiem.

Najwiêksze problemy z regulowaniem zobowi¹zañ maj¹ emeryci ze Œl¹ska, Mazowsza i Dolnego Œl¹ska. Z kolei najwiêcej do oddania – œrednio 20,4 tys. z³ – ma „statystyczny" senior z woj. mazowieckiego, opolskiego oraz œl¹skiego.

Dlaczego w trudnym czasie seniorzy radz¹ sobie lepiej ni¿ inni? Wed³ug ekspertów powodów jest kilka. Emeryturê, która podlega waloryzacji, wiêc nie traci na wartoœci, maj¹ zagwarantowan¹ niezale¿nie od sytuacji, a w ubieg³ym roku ich bud¿ety podratowa³a tak¿e tzw. trzynastka.

– Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e jako g³ówna grupa zagro¿onych zaka¿eniem emeryci znacznie ograniczyli wyjœcia z domu, a co za tym idzie – równie¿ wydatki. Oczywiœcie wielu z nich musia³o sobie poradziæ ze sta³ymi op³atami za leki lub zabiegi, jednak podobnie jak wiêkszoœæ Polaków, nie wiedz¹c, jak bêdzie rozwija³a siê pandemia, zaczêli jeszcze uwa¿niej ogl¹daæ ka¿d¹ z³otówkê przed wydaniem – uwa¿a Adam £¹cki, prezes KRD Biura Informacji Gospodarczej.

Prof. Janusz Czapiñski, psycholog spo³eczny, wskazuje, ¿e emeryci to najbardziej zdyscyplinowana grupa spo³eczna. – Przestrzegaj¹ obostrzeñ, wiedz¹, ¿e s¹ najbardziej nara¿eni na covid, wiêc zakupy ograniczyli do artyku³ów spo¿ywczych pierwszej potrzeby, a wstrzymali wszystkie inne – wskazuje Czapiñski.

Na redukcjê d³ugów wp³yw mo¿e mieæ jeszcze to, ¿e emeryci rzadziej zaci¹gaj¹ kredyty dla wnuczków. Z danych rejestru d³ugów z koñca ubieg³ego roku wynika, ¿e m³odzi coraz czêœciej s¹ w stanie na siebie wzi¹æ obci¹¿enia kredytowe i rzadziej prosz¹ o pomoc dziadków.

– Seniorzy czêsto dzia³ali na rzecz m³odych. W czasie pandemii najwyraŸniej nie widz¹ potrzeby, ¿eby siê zad³u¿aæ, braæ chwilówki, szybkie po¿yczki i robiæ zakupy dla swoich dzieci – sprezentowaæ im np. sprzêt AGD – mówi Czapiñski.

Inaczej ni¿ w innych grupach wiekowych w przypadku emerytów to kobiety maj¹ wiêcej do oddania – ponad 3,5 mld z³, mê¿czyŸni – 2,8 mld z³. Stanowi¹ te¿ wiêkszoœæ (58 proc.) spoœród zad³u¿onych seniorów. Jednak kobiety ¿yj¹ w Polsce d³u¿ej (wed³ug GUS œrednio 82 lata, mê¿czyŸni 74).

– Przy mniejszej liczbie d³u¿ników i ni¿szej ni¿ rok temu kwocie zobowi¹zañ niepokoj¹cy jest wzrost o blisko 750 z³ œredniego zad³u¿enia. To prawie jedna trzecia przeciêtnej emerytury. Tymczasem bud¿ety seniorów ze wzglêdu na sta³e op³aty czy zakup leków s¹ zwykle ograniczone – zauwa¿a Adam £¹cki.

Z danych ZUS wynika, ¿e œrednia emerytura po III kwartale ubieg³ego roku wynios³a ok. 2377 z³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7