Poland

Filipiny: Nowy wariant zakaża, dzieci zostaną w domach

Manila

j_0_n, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

W³adze Filipin potwierdzi³y przypadek lokalnej transmisji wariantu koronawirusa okreœlonego jako B.1.1.7., który po raz pierwszy zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii. Wariant ten ma byæ nawet do 70 proc. bardziej zakaŸny ni¿ dotychczas dominuj¹cy wariant.

- Obecnie mamy lokalne transmisje (wariantu B.1.1.7.), osoby zaka¿one tym wariantem zakazi³y cz³onków swojej spo³ecznoœci, swoich bliskich - poinformowa³a podsekretarz w Departamencie Zdrowia, Maria Rosario Vergeire.

Resort zdrowia Filipin poinformowa³ o 12 lokalnych zaka¿eniach koronawirusem w prowincji Bontoc. W ca³ym kraju stwierdzono 17 zaka¿eñ wariantem B.1.1.7.

Pierwszy przypadek zaka¿enia tym wariantem koronawirusa wykryto u Filipiñczyka, który wróci³ do kraju z ZEA.

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte poinformowa³, ¿e w zwi¹zku z pojawieniem siê w kraju brytyjskiego wariantu wirusa porzuci³ plan pozwolenia dzieciom w wieku od 10 do 14 lat opuszczania domów w tych czêœciach Filipin, w których transmisja wirusa jest niska.

Na Filipinach od marca nieletni nie mog¹ wychodziæ z domów.

Jak dot¹d w kraju wykryto blisko 515 tys. zaka¿eñ koronawirusem i ponad 10,2 tys. zgonów chorych na COVID-19.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7