Poland

Ferie zimowe w jednym terminie - jest rozporządzenie

Nadchodz¹ce ferie zimowe mimo wielu protestów odbêd¹ siê w jednym terminie dla wszystkich województw. W Dzienniku Ustaw ukaza³o siê rozporz¹dzenie tej sprawie.

W nadchodz¹cym roku dwutygodniowa przerwa zimowa bêdzie obowi¹zywa³a od 4 do 17 stycznia 2021 r. To tu¿ po przerwie œwi¹teczno-noworocznej. Oznacza to, ¿e dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym bêdzie ma³a wolne ju¿ od 23 grudnia, czyli blisko 4 tygodnie.

Przypomnijmy, ¿e pod koniec listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia³ skumulowanie ferii w ca³ym kraju. Podczas planowania nowego roku szkolnego przerwê dla uczniów zaplanowano w podziale na cztery terminy dwutygodniowe, które nachodzi³y na siebie. Ferie mia³y trwaæ od 18 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Scalenie w jednym czasie wypoczynku uczniów ma ograniczyæ do minimum mobilnoœæ ludzi. – Lepiej nie zamawiaæ ¿adnych wyjazdów. Jeœli zostaniemy wtedy w domu, to jest szansa, ¿e 18 stycznia pojawi¹ siê w Polsce pierwsze szczepionki – powiedzia³ premier. – Ten horyzont jest w³aœnie potrzebny po to, ¿eby szybko przygotowaæ dystrybucjê szczepionek i proces szczepieñ - doda³.

Czytaj tak¿e: Dziennik Ustaw z dnia 27 listopada 2020 r. (poz. 2095-2111)

Zmiana odbi³a siê fal¹ krytyki  nie tylko ze strony uczniów i opiekunów. Swoje niezadowolenie demonstruj¹ przedsiêbiorcy i bran¿a turystyczna, która i tak podupad³a w czasie wakacji.

Bazy noclegowe na dzieñ dzisiejszy pozostan¹ zamkniête w czasie ferii. Oznacza to, ¿e bêdzie mo¿na wybraæ siê z dzieæmi np. na narty, ale wynajêcie pokoju w celu wypoczynku bêdzie niemo¿liwe. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego placówki gastronomiczne, kina, teatry, si³ownie i kluby fitness pozostan¹ zamkniête ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ do 27 grudnia. Od 28 listopada jednak otwarte bêd¹ wczeœniej zamkniête sklepy i galerie handlowe.

Przypomnijmy, ¿e wed³ug zapowiedzi ministerstwa zdrowia najbardziej optymistycznym scenariuszem powrotu dzieci do szko³y jest dzieñ 18 stycznia, tu¿ po zakoñczeniu ferii.

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent