Poland

Federer chce znów wygrywać

Po dwóch operacjach kolan i 13 miesi¹cach przerwy do rywalizacji w ATP Tour wraca Roger Federer. Na pocz¹tek zagra w stolicy Kataru.

Plan szwajcarskiego mistrza jest taki, by byæ w pe³ni gotowym na Wimbledon. Start w Dausze w turnieju Qatar Open (ATP 250) to pierwszy krok do tego celu. Mo¿e byæ nie³atwy, bo w drabince s¹ m.in. nr 4 na œwiecie Dominic Thiem, obroñca tytu³u i niedawny zwyciêzca z Rotterdamu Andriej Rublow, tak¿e mistrz z 2019 r. Roberto Bautista Agut oraz David Goffin, Stan Wawrinka i Denis Shapovalov.

Podczas konferencji prasowej poprzedzaj¹cej to wydarzenie 39-letni Federer mówi³ przede wszystkim o radoœciach powrotu, ale te¿ niepewnoœci, jaka mu towarzyszy.

– Na razie chcê zobaczyæ, jak id¹ mi mecze, jak przebiegaj¹ treningi z dobrymi graczami zawodowymi, bo to nie to samo co gra z partnerami treningowymi. Po turnieju w Katarze muszê wróciæ do æwiczeñ, by w pe³ni odzyskaæ si³ê i szybkoœæ. Mam nadziejê, ¿e stuprocentow¹ sprawnoœæ odzyskam do Wimbledonu i tak naprawdê wtedy zacznie siê dla mnie sezon – powiedzia³ dziennikarzom.

Federer turniej w Dausze wygra³ trzy razy (2005, 2006 i 2011), ale nie gra³ tam od 2012 roku. Obecnie jest rozstawiony z nr 2, za Thiemem. W pierwszej rundzie otrzyma³ wolny los, w drugiej spotka siê ze zwyciêzc¹ meczu Daniel Evans – Jeremy Chardy.

Nie gra³ w ATP Tour od stycznia 2020 roku, czyli przegranego pó³fina³u Australian Open, w ostatnim rankingu jest przy jego nazwisku nr 6, ale mistrz 20 turniejów Wielkiego Szlema wci¹¿ nie myœli o koñcu kariery.

– Tak naprawdê nigdy nie planowa³em emerytury. Czasem tylko wspomina³em o tym w rozmowach, gdy kolano mêczy³o mnie przez d³ugie miesi¹ce, ale to wci¹¿ nie jest czas, by o tym myœleæ. Mo¿e jesieni¹...Teraz po prostu czujê, ¿e moja historia jeszcze siê nie skoñczy³a. Nie ma szczególnego powodu, ¿e nadal chce mi siê graæ. Po prostu wci¹¿ lubiê to robiæ, lubiê byæ w trasie i pragnê ponownie mierzyæ siê z najwiêkszymi rywalami w najwiêkszych turniejach i, mam nadziejê, ¿e znów bêdê wygrywaæ – doda³ Szwajcar.

Polskich kibiców tenisa mo¿e tak¿e zainteresowaæ fakt powrotu do gry Igi Œwi¹tek. Polka, teraz nr 15 rankingu WTA, zrobi³a sobie krótk¹ przerwê po sukcesie w Adelajdzie. Zagra w Dubaju, jako rozstawiona (z nr 8), od drugiej rundy. Zmierzy siê w niej we wtorek z Japonk¹ Misaki Doi (77. WTA).

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals